Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. Niepodległa - osiągnięcia Gminy Kamień Krajeński
Redaktor: Joanna Miotk   
26.09.2018.

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

pt. „Niepodległa” – osiągnięcia Gminy Kamień Krajeński w okresie 1918-2018.”

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

2. Konkurs trwa od 26 września do 30 października 2018 roku.

3. Celem konkursu jest:

·      popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę;

·      rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej;

·      przybliżenie piękna i bogactwa Gminy Kamień Krajeński.

4. W konkursie mogą brać uczniowie ze szkół:

·      Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim ;

·      Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy;

·      Szkoły Podstawowej w Zamartem.

5. Konkurs plastyczny organizowany  jest dla następujących grup:

·      uczniowie klas 0 – III;

·      uczniowie klas IV – VI;

·      uczniowie klas VII – VIII i III gimnazjalnych.

6. Prace konkursowe wraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka należy złożyć nauczycielowi plastyki w szkole do dnia 30 października 2018 roku, a nauczyciele przekażą prace do MGZUO w Kamieniu Krajeńskim, ul. Plac Odrodzenia 3, p. 37 w terminie do 31 października 2018 roku. Prace przekazane po terminie nie biorą udziału w konkursie.

7. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A-3, w dowolnej technice, pracą własną, wcześniej nie publikowaną.

8. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

9. Każdy uczestnik powinien opatrzeć pracę na odwrocie: tytułem, swoimi danymi, tj. imieniem i  nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły. Prace nie podpisane  oraz bez podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka nie będą zakwalifikowane do konkursu.

10. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu, jego promocji i nie będą udostępnione osobom trzecim.

11. Organizator powoła jury, które wyłoni laureatów konkursu.

12. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

13. Ogłoszenie wyników nastąpi  7 listopada 2018 roku na stronie www.oswiatakamienkrajenski.pl po godz. 15-tej.

14. W każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca, dopuszcza się również wyróżnienia.

15. Decyzja jury jest ostateczna.

16. Przekazując pracę, uczestnik zgadza się na ekspozycje pracy w siedzibie MGZUO w Kamieniu Krajeńskim.

17. Regulamin konkursu opublikowany zostanie na stronie www.oswiatakamienkrajenski.pl , przekazany do szkół i nauczycieli plastyki.

18. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na administrowanie jego danymi osobowymi przez organizatora, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu organizacji konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i oświadcza, że dane osobowe podaje organizatorowi dobrowolnie. Uczestnik ma prawo do ich poprawiania oraz zgłoszenia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy organizator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania danych innemu administratorowi danych. Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t. j. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.) oraz o ochronie danych  osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000).

 

 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim jego pracy na stronie internetowej, a także na tablicach ściennych w ramach udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pt. „Niepodległa” – osiągnięcia Gminy Kamień Krajeński w okresie 1918-2018”  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

…………………………………………...

         (data, podpis rodzica)

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w ramach udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pt. „Niepodległa” – osiągnięcia Gminy Kamień Krajeński w okresie 1918-2018” na stronie internetowej a także na tablicach ściennych Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

 

…………………………………………...

          (data, podpis rodzica)

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.  Administratorem danych jest Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, te. 523894536.

2. W Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizowanego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Niepodległa” – osiągnięcia Gminy Kamień Krajeński w okresie 1918-2018” przez Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ściennej (nieograniczony krąg odbiorców).

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  1) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

   2) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

    3) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych uczniów znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

  

…………………………………………...

          (data, podpis rodzica)

 

 

Druk klauzuli zgody