Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających
Redaktor: Joanna Miotk   
25.04.2018.
KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SKIEROWANY DO KADR ZARZĄDZAJĄCYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM.
 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE w okresie do końca października 2019 r.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły do momentu zrekrutowania wszystkich grup (harmonogram dostępny na stronie internetowej: http://www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej/

 


„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim”.
 
Rekrutacja ma charakter ciągły do momentu zrekrutowania wszystkich grup (harmonogram dostępny na stronie internetowej:  http://www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej/
 
Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia rozpoczęło na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizację projektu pn. ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim”,
finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 ,,Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole”.
 
Celem projektu jest podniesienie kompetencji dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE w okresie do końca października 2019 r.
 
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy zespołów przedmiotowych oraz kierownicy świetlic szkół/przedszkoli z terenu województwa pomorskiego (min 50% osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, przy czym z jednej szkoły udział może wziąć jedna osoba).
W ramach projektu zaplanowano :
 
1. Szkolenia dla kadry kierowniczej (72 godz. szkolenia w trzech modułach – 3 dniowych), trzy 3-dniowe zjazdy stacjonarne – od kwietnia 2018r do września 2018r. Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, w tym praktyków – aktywnych i byłych dyrektorów szkół, znających specyfikę i perspektywę pracy w placówkach oświatowych, szczegółowy program szkoleń – dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników. Szkolenia – w miastach powiatowych/wojewódzkich, zapewniamy bezpłatny nocleg i całodzienne wyżywienie (gwarantowany dla uczestników mieszkających w innych miejscowościach niż te, w których zlokalizowane są szkolenia).
 
2. Zorganizowanie przez uczestników szkoleń procesu wspomagania w placówce, w której są zatrudnieni – w okresie 1 października 2018r do 30 czerwca 2019r. Proces będzie wspierany przez doradców oraz w ramach zorganizowanych sieci współpracy. Każdy uczestnik otrzyma 24 godz/os. indywidualnego doradztwa wspomagającego w miejscu pracy. Zadaniem doradcy będzie pomoc uczestnikom przy przygotowaniu rozwiązań ewentualnych problemów, organizacyjnych lub dydaktyczno-wychowawczych, wskazuje literaturę przedmiotu, przykłady dobrych praktyk.

 
Z projektu wykluczeni są dyrektorzy szkół/przedszkoli/placówek przewidzianych do likwidacji oraz szkół/przedszkoli, które zostały objęte wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów
pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot:
szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących.
 
Strona MEN: https://efs.men.gov.pl/wiadomosci/aktualizacja-zestawienia-szkol-i-placowek-objetychwsparciem.
 
Termin rozpoczęcia rekrutacji – 28 lutego 2018 r.
 
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie:
http://www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej/