Ogłoszenie o naborze nr 1/2008 Drukuj
Redaktor: admin   
24.07.2008.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2008 na kierowcę autobusu szkolnego - termin składania aplikacji do 28 lipiec 2008 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NR  1/2008
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim 
Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych
(www.bip.kamienkrajenski.pl )       
w dniu 14 lipca 2008 r.I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynika przede wszystkim z:


- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005 Dz. U. Nr 175, poz. 1462   z późn. zm.)

 


II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:


a) dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy autobusem szkolnym Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych,
b) dbanie o bezpieczeństwo przewożonych pasażerów,
c) utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym autobusu, dokonywanie okresowych przeglądów i napraw,
d)utrzymanie czystości i porządku w autobusie,
e)bieżące prowadzenie, rozliczanie kart drogowych oraz zużytego paliwa.


 
III. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze  stanowiskiem:


a/ niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- wykształcenie minimum zawodowe,
- prawo jazdy kategorii D,
- doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy autobusu, tj. minimum 5-letni staż
  (umowa o pracę, przygotowanie zawodowe, staż ),
- znajomość przepisów kodeksu drogowego,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.


b/ dodatkowe oczekiwania wobec kandydatów:
-  łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich,
-  kreatywność i samodzielność w działaniu.IV. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:


- oryginały lub poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- oryginały lub poświadczone kserokopie dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz
o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
z Krajowego Rejestru Karnego ),
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy,
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z p.zm ) niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów  

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać ( odpowiednio wcześniej ) lub składać osobiście w pok. nr 37 (sekretariat MGZUO) w zamkniętych kopertach    
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko kierowcy autobusu  szkolnego" na adres:

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim
Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński
w terminie do dnia 28 lipca 2008 roku do godziny 15.30.


Aplikacje, które wpłyną do Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu nie decyduje data stempla pocztowego.


Komisja Rekrutacyjna ogłosi wynik I etapu naboru do 30 lipca 2008 r.
 
Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomione listownie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny, a w przypadku braku zastrzeżeń, po upływie tego okresu, zostanie zawarta kolejna umowa, na czas nieokreślony.


                                                                                  Dyrektor MGZUO
                                                                                  Władysław Dobber

 
« poprzedni artykuł

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved