Pomoc dla dzieci na skutek nawałnic Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
15.09.2017.

 

O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, w związku z „Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.”,  rodzinom, którym przyznano zasiłek celowy w związku z nawałnicami, które spowodowały znaczne szkody w gospodarstwach domowych, istnieje możliwość przyznania pomocy w trzech formach:

a) zasiłku losowego na cele  edukacyjne;

b) nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego;

c) nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.


 

 

I. Zasiłek losowy na cele  edukacyjne:

Pomoc w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne skierowana jest do dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 zostały objęte rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym i do uczniów wszystkich typów szkół, z wyłączeniem uczniów szkół dla dorosłych.

 

Kwota zasiłku losowego uzależniona jest od wysokości zasiłku celowego, który otrzymali już rodzice ucznia z pomocy społecznej.

Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wynosi odpowiednio:

a) 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego na podst. art. 40 ustawy o pomocy społecznej w wysokości do 3.000 zł;

b) 1000 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3.000 zł.

 

Rodzic/opiekun prawny dziecka/ pełnoletniego ucznia zobowiązany jest do wyrażenia zgody na otrzymanie zasiłku losowego na cele edukacyjne zgodnie ze wzorem określonym w Zarządzeniu Nr 60/2017  Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14 września 2017 r.

Do oświadczenia załącza sie kserokopię decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego wypłaconego ze środków pomocy społecznej w wysokości do 6.000 zł w związku z zasiłkiem celowym z tytułu wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobić lub powodzi, zwanych dalej „żywiołem” na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn zm.).

 

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyznanie zasiłku losowego na cele edukacyjne należy składać w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim Gminnym, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, pok. nr 37.

 

II. Nieodpłatny wyjazd terapeutyczno-edukacyjny, jeżeli rodzinie został przyznany zasiłek celowy w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2017 r. wyniku wystąpienia żywiołu.

 

Pomoc w formie nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego skierowana jest do uczniów wszystkich typów szkół które w roku szkolnym 2017/2018, z wyłączeniem uczniów szkół dla dorosłych.

Rodzic/opiekun prawny dziecka/ pełnoletniego ucznia zobowiązany jest do złożenia wniosku w celu otrzymania pomocy w formie nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego zgodnie ze wzorem określonym w Zarządzeniu Nr 60/2017  Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14 września 2017 r.

 

Wnioski w celu otrzymania pomocy w formie nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego należy składać w terminie do dnia 23 września 2017 r.  w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim Gminnym, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, pok. nr 37.

 

III. Nieodpłatne zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne,  jeżeli rodzinie został przyznany zasiłek celowy w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2017 r. wyniku wystąpienia żywiołu.

 

Pomoc w formie nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych skierowana jest do dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 zostały objęte rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym, uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).

 

Rodzic/opiekun prawny dziecka/ pełnoletniego ucznia zobowiązany jest do złożenia wniosku w celu otrzymania pomocy w formie nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych zgodnie ze wzorem określonym w Zarządzeniu Nr 60/2017  Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14 września 2017 r.

 

Wnioski w celu otrzymania pomocy w formie nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych należy składać w terminie do dnia 23 września 2017 r.  w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim Gminnym, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, pok. nr 37.

 

Druk można pobrać ze strony  www.kamienkr.pl oraz na stronie www.oswiatakamienkrajenski.pl  w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kamień Krajeński  lub w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim Gminnym, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, pok. nr 37.

 

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.08.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1554).

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved