Konkurs fotograficzny "Przyroda Krajny" Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
23.03.2015.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„PRZYRODA KRAJNY" 

Konkurs realizowany jest w związku z realizacją przez Organizatora

projektu „Kariera poprzez edukację" współfinansowanego w ramach środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

§1 Cele Konkursu

Ø  jest wyłonienie najciekawszych prac fotograficznych interpretujących temat w sposób nowatorski i kreatywny;

Ø  uwrażliwienie na piękno otaczającego świata;

Ø  rozwijanie pasji fotograficznej;

Ø  kształtowanie wyobraźni ucznia poprzez fotografię;

Ø  przedstawienie oczyma młodzieży walorów turystycznych, historycznych i kulturowych naszej małej ojczyzny;

Ø  przedstawiania walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy Kamień Krajeński


§2 Organizator

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Gmina Kamień Krajeński, natomiast Realizatorem jest Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, z siedzibą ul. Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński.

 

§3 Czas trwania Konkursu 

Konkurs rozpoczyna się 23 marca 2015 r., a kończy się 20 kwietnia 2015 r.

 

§4 Warunki uczestnictwa

1.   Uczestnikami Konkursu mogą zostać uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zamieszkali na terenie gminy Kamień Krajeński uczestniczący w zajęciach z projektu „Kariera poprzez edukację". 

2.   Uczestnicy Konkursu mogą przedstawić maksymalnie 10 zdjęć, zapisanych na dowolnym nośniku w formacie jpg. Nośnik z pracami konkursowymi powinien przekazany opiekunom konkursu  z danymi na których autor umieszcza swoje dane: imię, nazwisko, klasę i tytuł pracy. Zdjęcia nie mogą być poddane obróbce cyfrowej. Tematem prac powinny być ciekawe - pod względem historycznym, kulturowym, architektonicznym lub przyrodniczym - miejsca w okolicy miejsca zamieszkania uczestnika Konkursu, na terenie gminy Kamień Krajeński.

3.   Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy             z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U.z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

4.   Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

§5 Termin i warunki dostarczenia prac 

1.   Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście:

Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim, ul. Sępoleńska 3, 89-430 Kamień Krajeński -Pana Aleksandra Atamańskiego, w terminie do 20 kwietnia 2015 r.

2.   Prace są zgłaszane do Konkursu przez opiekuna. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

3.   Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

 

§6 Zasady przyznawania nagród

1.   Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni zwycięskie prace  do 15 maja 2015 r.

2.   Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 3  przyznając nagrody zwycięzcom. Nagrody są współfinansowane w ramach środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.   Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

4.   Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5.   Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

6.   Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez osoby, które zostaną wyłonione jako zwycięzcy pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu. 

7.   Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora.

 

 

 

pokl_c-b.jpg

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved