Konkurs plastyczny "Region w oczach gimnazjalisty" Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
28.01.2015.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„REGION W OCZACH GIMNAZJALISTY" 

Konkurs realizowany jest w związku z realizacją przez Organizatora

projektu „Kariera poprzez edukację" współfinansowanego w ramach środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

§1 Cele Konkursu

Ø  uwrażliwienie na piękno otaczającego świata;

Ø  rozwijanie pasji, umiejętności plastycznych;

Ø  kształtowanie wyobraźni ucznia poprzez prace plastyczne;

Ø  przedstawienie oczyma młodzieży walorów turystycznych, historycznych i kulturowych naszej małej ojczyzny;

Ø  poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego regionu, budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców gminy Kamień Krajeński.

 

§2 Organizator

 

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Gmina Kamień Krajeński, natomiast Realizatorem jest Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, z siedzibą ul. Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński.

 

§3 Czas trwania Konkursu

 

Konkurs rozpoczyna się 26 stycznia 2015 r., a kończy się 02 marca 2015 r.

 

 

 

 

§4 Warunki uczestnictwa

 

1.   Uczestnikami Konkursu mogą zostać uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zamieszkali na terenie gminy Kamień Krajeński uczestniczący w zajęciach z projektu „Kariera poprzez edukację". 

2.   Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych w formacie A4. Tematem prac powinny być ciekawe - pod względem historycznym, kulturowym, architektonicznym lub przyrodniczym - miejsca w okolicy miejsca zamieszkania uczestnika Konkursu, na terenie gminy Kamień Krajeński.

3.   Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

4.   Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

§5 Termin i warunki dostarczenia prac

 

1.   Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście:

Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim, ul. Sępoleńska 3, 89-430 Kamień Krajeński - Pani Małgorzata Kardasińskia, w terminie do 02 marca 2015 r.

2.   Prace są zgłaszane do Konkursu przez opiekuna. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

3.   Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

 

 

§6 Zasady przyznawania nagród

 

1.   Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni zwycięskie prace  do 09 marca 2015 r.

2.  Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 3  przyznając nagrody zwycięzcom. Nagrody są współfinansowane w ramach środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.   Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

4.   Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5.   Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

6.   Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez osoby, które zostaną wyłonione jako zwycięzcy pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu.

7.   Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora.

 

 

 

pokl_c-b.jpg

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved