Wyprawka szkolna 2014/2015 Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
05.08.2014.
  wyprawka.jpg 

 WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego

w sprawie terminu składnia wniosków o udzilenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2014/2015

Wnioski przyjmowane będą w szkołach  do 5 września 2014 r.

 
 
 
 
1.    Wniosek należy złożyć w szkole podstawowej lub gimnazjum na terenie Gminy Kamień Krajeński do dnia 05 września 2014 r., w uzasadnionych przypadkach do dnia 09 września 2014 r.
2.    Pomoc finansową mogą otrzymać uczniowie:
2.1. Klas II, III, VI szkół podstawowych z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 539 zł netto;
2.2. Klas: II, III, VI  szkół podstawowych z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 539 zł netto, ale w rodzinie występuje:
- ubóstwo,
- sieroctwo,
- bezdomność,
- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- długotrwała lub ciężka choroba,
- przemoc w rodzinie,
- potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizm lub narkomania,
- zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
2.3    słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z klas II-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.
2.4    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z klas II-VI szkoły podstawowej oraz dla klasy I jeżeli uczniowie nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez MEN oraz I-III gimnazjum.
 
3.   Osoby, które składają wniosek wg kryterium dochodowego dołączają do wniosku zaświadczenie o wysokości dochodów lub/i zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. W uzasadnionych przypadkach można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
 
4.    Maksymalną wartość pomocy obrazuje poniższa tabela:
 

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów spełniających i nie spełniających kryterium dochodowe

Typ szkoły

klasa

Kwota dofinansowania

szkoła podstawowa

II-III

do 225,00 zł

szkoła podstawowa

VI

do 325,00 zł

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów: słabowidzących,  niesłyszących, słabosłyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym  afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej– podręczniki ogólne

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – podręczniki ogólne

Typ szkoły

klasa

Kwota dofinansowania

Typ szkoły

klasa

Kwota dofinansowania

szkoła podstawowa

II-III

do 225,00 zł

szkoła podstawowa

II-VI

do 225,00 zł

szkoła podstawowa

IV-VI

do 325,00 zł

szkoła podstawowa

IV-VI

gimnazjum

I-III

do 350,00 zł

gimnazjum

I-III

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów: niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

 – podręczniki przeznaczone do kształcenia specjalnego

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

 – podręczniki przeznaczone do kształcenia specjalnego

szkoła podstawowa

II-III

do 770,00 zł

szkoła podstawowa

I

do 175,00 zł

szkoła podstawowa

IV-VI

do 770,00 zł

szkoła podstawowa

II-VI

do 770,00 zł

gimnazjum

I-III

do 607,00 zł

szkoła podstawowa

IV-VI

do 770,00 zł

 

gimnazjum

I-III

do 770,00 zł

 
5.         Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna”.
 
 

7.         Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia , (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

 

8.         Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

 

9.          W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

 

10.         W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

11.         W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

 

12.         Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

 

13.         Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,  w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 3 rozporządzenia.

 

14.     W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych .

 

15.     W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

05.09.2014 r. jest ostatecznym terminem składania wniosków do szkół !


Wszelkich informacji na temat „Wyprawki szkolnej" udzielać będzie szkoła do której będzie uczęszczać uczeń.

 

Formularze wniosków dostępne są we wszystkich szkołach na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim - pokój nr 37.  

 

Druk wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu odręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2014/2015.

 

Podstawa prawna:

- Uchwała Rady Ministrów Nr 144/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2014r. nr 0, poz. 1024).

 

- Zarządzenie Burmistrza  Kamienia Krajeńskiego 66/2014 z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy  w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2014/2015.

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved