Stypendia socjalne na rok szkolny 2012/2013 Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
06.08.2012.

pienidze.jpg

 

Wnioski na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński na rok szkolny 2012/2013 przyjmowane będą         od 16 sierpnia 2012 r. do 17 września 2012 r.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

na rok szkolny 2012/2013

 

 

Zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz

2. Uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim nr XXIII/197/05 z dnia 29 marca 2005 r. z późn. zm.

 

 

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W MIEJSKO GMINNYM ZESPOLE

USŁUG OŚWIATOWYCH W KAMIENIU KRAJEŃSKIM
W TERMINIE:
16.08.2012 - 17.09.2012

 

Pomoc materialna przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Charakter pomocy materialnej:

- socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł - STAN NA MIESIĄC POPRZEDZAJACY ZŁOŻENIE WNIOSKU ( art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. z 2009 . Nr 175 poz. 1362, z późn. zm.).

 

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r., Dz. U. z 2009 . Nr 175 poz. 1362, z późn. zm,) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Kamień Krajeński.

 

Stypendium nie przysługuje:

 - uczniom klas zerowych,

 - uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kamień Krajeński.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek :

- rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, 

- pełnoletniego ucznia, 

- odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2.

 

Pouczenie:

1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).

 

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).

 

4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w  postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (zajęcia wyrównawcze, języka obcego, zielona szkoła, kurs tańca, obozy sportowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze),

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników  i innych pomocy naukowych oraz stroju sportowego,

3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów  związanych z pobieraniem nauki poza  miejscem  zamieszkania  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz kolegiów ( internat ,  bursa, stancja lub  bilet miesięczny),

4. świadczenia  pieniężnego, w szczególności wypłacanego w końcowym okresie zajęć szkolnych, w sytuacji braku możliwości przedstawienia rachunku na całą należną kwotę stypendium  i na zasadzie  wypłaty końcówki świadczeń.

 

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 

Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez dokonanie zakupu  podręczników i pomocy naukowych dla uczniów według katalogu wydatków przy rozliczaniu stypendium.

 

Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów (np. faktury VAT, rachunki, bilety miesięczne imienne itp.) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)

1. wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku,

2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :

- zaświadczenia od pracodawcy o dochodach netto,

- zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku,

- oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- zaświadczenia lub decyzji z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

- zaświadczenia z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

- wyroku sądowego mówiącego o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzji z MGOPS - zaliczka alimentacyjna,

- odcineka renty/emerytury,

- oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

3. zaświdczenia o pobieraniu nauki w danej szkole.

 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ
O KOMPLETOWANIE DOKUMENTOW DO WNIOSKU

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2011 r.,  np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę  na oświadczeniu.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o :

 - miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

 - składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach

 - kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:

- różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc - wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz  składkami na ubezpieczenie społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

- jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność gospodarczą, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;

 

2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z  pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc zawierającego informacje o wysokości:

 - przychodu,

 - kosztów uzyskania przychodu,

 - różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,

 - dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,

 - odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne,

 - należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku,

 - odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w zakładzie ubezpieczeń społecznych.

 

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł

 

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2. kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby niepełnosprawnej w rodzinie

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

 

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.

 

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

 

Zgodnie z

1. Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz

2. Uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim nr XXIII/197/05 z dnia 29 marca 2005 r. z późn. zm.

 

 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ

W MIEJSKO GMINNYM ZESPOLE USŁUG OŚWIATOWYCH W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

w terminie DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI

 

 

1. zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

2. zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE EDUKACYJNE  wydatków, po ich udokumentowaniu

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

  • - śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
  • - klęski żywiołowej
  • - wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
  • - innych, szczególnych okoliczności

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Kamień Krajeński

- w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

 

Formularze wniosków dostępne są w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim - pokój nr 37.  

 

Wniosek również można pobrać tutaj.

 

 

Osobą udzielającą informacji ds. dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych jest:

Joanna Miotk tel. 052 389 45 36

 

Interesanci w sprawach stypendiów szkolnych przyjmowani są Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych ul. Plac Odrodzenia 3 w Kamieniu Krajeńskim, budynek Urzędu Miejskiego, II piętro pok. 37, codziennie w godz. 8.30 - 11.30

* * * * *  

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved