ODWIEDZINY

Odwiedziło nas: 0
Regulamin "Zielonej Szkoły" w Dąbrowie Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
14.05.2012.

 

 

Rozdział I

Postanowienie ogólne

 

§1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania z „Zielonej Szkoły” w Dąbrowie.

2.       Realizacja regulaminu powinna przyczynić się do stworzenia życzliwej atmosfery, wzajemnego zrozumienia i poszanowania.

3.       Prawo do korzystania z „Zielonej Szkoły” przysługuje młodzieży szkolnej, nauczycielom i wychowawcom oraz turystom indywidualnym.

 

Nazwa i zadania

 

§2.1. Zadaniem „Zielonej Szkoły” jest: zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży szkolnej, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa jako aktywnych form wypoczynku, łączenie wypoczynku z aktywną edukacją ekologiczną, integracja dzieci i młodzieży oraz kształtowanie ich umiejętności współżycia w grupie.

2.       Nazwa bazy:

„Zielona Szkoła” w Dąbrowie

Dąbrowa 16

89-430 Kamień Krajeński

 

Rozdział II

Organizacja „Zielonej Szkoły”

 

§3.1. „Zielona Szkoła”  jest placówką sezonową czynną od 01 maja do 31 października.

2.       „Zielona Szkoła” dysponuje 32 miejscami noclegowymi.

1)      2 pokoje 12-osobowe,

2)      1 pokój 6-osobowy,

3)      1 pokój 2- osobowy - dla kadry.

3.       Organem prowadzącym  „Zieloną Szkołę” w Dąbrowie jest Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeński, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, tel. 523894536, e-mail: mgzuo_kamienkrajenski@op.pl

 

System rezerwacji miejsc noclegowych w „Zielonej Szkole”

 

§4. 1. Rezerwacje miejsc w „Zielonej Szkole” można dokonać: telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, w formie pisemnej, osobiście.

2.    Przybywający do „Zielonej Szkoły” wpisywani są do książki meldunkowej „Zielonej Szkoły” wg załącznika nr 1 do regulaminu.

3.       Rezerwacja grup powinna być potwierdzona przez rezerwującego w terminie przynajmniej na 1 tydzień przed przybyciem do „Zielonej Szkoły”.

4.  Rezerwacja ta powinna mieć formę pisemną i zawierać następujące dane: nazwę i adres zleceniodawcy, termin pobytu,  liczbę uczestników i ich płeć, ilość opiekunów,  ilość noclegów z pościelą lub bez pościeli, czas przybycia do „Zielonej Szkoły” wraz z podaniem szacunkowej godziny oraz czasu pobytu w „Zielonej Szkole”,

5.       Po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji, opiekun grupy dokonuje wpłaty za pobyt uczniów (zgodnie z obowiązującym cennikiem) przed przyjazdem na konto:

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowy w Kamieniu Krajeńskim

PKO BP:

37 1020 1462 0000 7902 0252 5608

tytułem  – opłata za pobyt w „Zielonej Szkole” w Dąbrowie

6.       Opiekunowie grup nie płacą za nocleg.

7.       Każda grupa powinna przyjechać z min. 1 opiekunem na 10 uczniów.

8.       Dowód wpłaty i zbiorową listę meldunkową wg załącznika nr 2 do regulaminu należy dostarczyć w dniu przyjazdu.

9.       Za dowiezienie i odwiezienie uczniów  do „Zielonej Szkoły” odpowiada kierownik grupy.

10.   W przypadku nie zapłacenia za pobyt przed przybyciem grupy do „Zielnej Szkoły” pracownik  może anulować rezerwację.

11.   Rezerwacje kwalifikowane są według kolejności zgłoszeń.

 

Zakwaterowanie

 

§5. 1. Meldowanie się grup w „Zielonej Szkole” trwa w godzinach 8.00 do 12.00, a wymeldowywanie następnego dnia w godzinach 14.00-16.00.

2.       Przyjmowanie osób do „Zielonej Szkoły”  odbywa się o godzinie ustalonej w pisemnej rezerwacji.

3.       Przy kwaterowaniu pracownik:

1)      wpisuje dane osobowe gości do księgi meldunkowej (dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione przez dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych),

2)      w przypadku grup zorganizowanych: na podstawie listy zbiorowej grupy wpisuje dane szkoły oraz kierownika grupy do księgi meldunkowej, odnotowuje ilość osób i noclegów,

3)      wydaje klucze  do „Zielonej Szkoły” kierownikowi grupy.

4.       Pozostałych kluczy do pomieszczeń nie wolno wynosić z budynku.

5.       Dzieci i młodzież płci męskiej i żeńskiej kwaterowane są w osobnych pomieszczeniach.

6.       Kierownik grupy i opiekunowie zobowiązani są nocować w „Zielonej Szkole”  razem  z uczestnikami grupy.

7.       W sekretariacie „Zielonej Szkoły” w Dąbrowie znajduje się regulamin, książka życzeń i zażaleń, mapy i foldery okolic oraz zestaw informacji o lokalnej ofercie gastronomicznej, itd.

 

Wykwaterowanie

 

§6.1. Kierownik grupy zorganizowanej ma obowiązek zadbać o dopilnowanie posprzątania pokoi, kuchni, zdać wszystkie klucze.

2.       Pracownik „Zielonej Szkoły”  sprawdza, czy pokoje i pomieszczenia zostały zdane w należytym stanie.

 

Odpowiedzialność „Zielonej Szkoły”  za przedmioty wartościowe oraz pieniądze

 

§7.1. Osoby przebywające w „Zielonej Szkole” są zobowiązane do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych, w tym pieniędzy.

2.       „Zielona Szkoła” nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone do „Zielonej Szkoły”  przez osoby korzystające z „Zielonej Szkoły”.

 

Prawa osób przebywających w „Zielonej Szkole”

 

§8.1.Dzieci i młodzież oraz turyści indywidualni mogą korzystać z pobytu w placówce dowolną ilość dni po spełnieniu wszystkich kryteriów przedstawionych w paragrafie 4 i 5.

2.       Osoby przebywające w „Zielonej Szkole” mają prawo korzystać z bazy „Zielonej Szkoły” tj.:

1)      sali dydaktycznej,

2)      świetlicy,

3)      boiska i sprzętu sportowego,

4)      kuchni,

5)      informatorów turystycznych, map, folderów.

3.       Klucze do odpowiednich pomieszczeń znajdują się w sekretariacie i dostęp do nich ma kierownik grupy.

 

Obowiązki osób przebywających w „Zielonej Szkole”

 

§9.1. Osoby przebywające w „Zielonej Szkole”  zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem „Zielonej Szkoły” i jego przestrzeganiem.

2.       Od godziny 22.00 do 6.00 obowiązuje w „Zielonej Szkoły” cisza nocna.

3.       Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w miejscu do tego wyznaczonym tj. kuchni samoobsługowej. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię posprzątać, pozostawiając w stanie zastanym.

4.       Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność „Zielonej Szkoły” należy zgłaszać pracownikowi „Zielonej Szkoły”.

5.       W „Zielonej Szkole” obowiązuje przyzwoity i odpowiedni do miejsca przebywania ubiór, spokój i kulturalny sposób zachowania się.

6.       W „Zielonej Szkole” zabrania się:

1)      uprawiania gier hazardowych,

2)      sprzedaży, podawania i spożywania alkoholi,

3)      sprzedaży, podawania i spożywania środków odurzających (narkotyków),

4)      palenia tytoniu.

5)      używania i podłączania własnych urządzeń elektrycznych typu czajnik, grzałka, piecyki elektryczne, farelki itp.

7.       Gości „Zielonej Szkoły” zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż.

8.       Goście zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej.

9.       W „Zielonej Szkole” obowiązuje zakaz posiadania i wnoszenia przedmiotów uznawanych za niebezpieczne i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia.

 

Postępowanie w przypadku naruszenia regulaminu „Zielonej Szkoły”  i praw przebywających w „Zielonej Szkole”

 

§10.1. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność „Zielonej Szkoły” należy zgłaszać pracownikowi „Zielonej Szkoły”, która przekazuje tą informację Dyrektorowi Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych. Dyrektor MGZUO określa wysokość odszkodowania.

2.       W razie przekroczenia regulaminu „Zielonej Szkoły” lub nieodpowiedniego zachowania się, Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych lub wyznaczony przez niego pracownik, jest upoważniony do usunięcia korzystającego z pobytu w „Zielonej Szkole”  a ponadto do zawiadomienia o tym fakcie właściwej szkoły, organizacji.

3.       W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw, korzystający z „Zielonej Szkoły” mają prawo złożenia skargi do Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych za pośrednictwem pracownika „Zielonej Szkoły”.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

 

§11.1. Zwierząt do budynku wprowadzać nie wolno.

2.       W sprawach nie ujętych w Regulaminie, a dotyczących toku życia w placówce, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający są zobowiązani stosować się do wskazań Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych lub upoważnionego przez niego pracownika „Zielonej Szkoły”.

3.       Za usługi świadczone przez „Zieloną Szkołę” w Dąbrowie pobierane są opłaty.

4.       Wysokość opłat określana jest Zarządzeniem Burmistrza Kamienia Krajeńskiego.

 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved