Wyprawka szkolna 2011/2012 Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
17.08.2011.
  wyprawka.jpg 

Wnioski na wyprawkę szkolną dla uczniów uczących się w szkołach na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński na rok szkolny 2011/2012 przyjmowane będą do 31 sierpnia 2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

1.      Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę:

- w klasach I-III szkoły podstawowej,

- w klasie III gimnazjum.

 

2. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

- nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej),

- przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzieność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzystkali w Rzeczyposlolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniajacą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe.

- dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawnosci jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadajacych orzeczenie o potrzenie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psycholoiczno-pedagogiczną. 

 

3. Wysokość dofinansowania dla uczniów spełniających i niespełniających kryterium dochodowe wynosi:

      ·  do 180 zł - dla uczniów klas I szkół podstawowych,

      ·  do 180 zł - dla uczniów klas II szkół podstawowych,

      ·  do 180 zł - dla uczniów klas III szkół podstawowych,

      ·  do 325 zł - dla uczniów klas III gimnazjów.

 

Wysokość dofinansowania dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wynosi:

      ·  do 180 zł - dla uczniów klas I - III szkół podstawowych,

      ·  do 210 zł - dla uczniów klas IV - VI  szkół podstawowych,

      ·  do 325 zł - dla uczniów klas I - III gimnazjów

 

4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego  lub rodziców zastępczych.

 

5. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.

 

6. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.  W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351 zł do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

 

7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników  po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon) do wysokości wartości pomocy. Do paragonu należy dołączyć oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników.

 

31.08.2011 r. jest ostatecznym terminem składania wniosków do szkół !

 

Wszelkich informacji na temat „Wyprawki szkolnej" udzielać będzie szkoła do której będzie uczęszczać uczeń.

 

Formularze wniosków dostępne są we wszystkich szkołach na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim - pokój nr 37.  

 

Wniosek również można pobrać tutaj. 

 

Podstawa prawna:

 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2011r. nr 111, poz.652).

 - Zarządzenie Burmistrza  Kamienia Krajeńskiego 36/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved