PROJEKT "Ćwiczę, uczę się, wygrywam" Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
07.03.2011.

herb.jpgUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego zamierza realizować projekt -  „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Ćwiczę, uczę się, wygrywam". w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jest to uzupełniający projekt do ogólnopolskich programów upowszechniania i rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży i bezpośrednio nawiązuje do programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych - „ Moje Boisko Orlik - 2012. 
     

                                                          
Od kiedy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej otrzymała nowe szanse rozwoju, ale tym samym pojawiły się nowe obowiązki oraz nowe standardy, do których musimy się dopasować, chcąc być liczącym się państwem członkowskim. Ważnym elementem w polityce unijnej jest zwrócenie szczególnej uwagi na rozwijającą rolę kultury fizycznej, dlatego też do ludzi sprawujących władze na najwyższych szczeblach należeć będzie propagowanie wychowawczej i ogólnorozwojowej roli kultury fizycznej i sportu. Za zasadnością takich działań przemawiają fakty, że już od starożytności wielcy ojcowie nauk humanistycznych i matematycznych ogromną rolę przypisywali kształtowaniu tężyzny fizycznej, kultywowaniu zasad fair - play, jako ważnych czynników wszechstronnego i pełnego rozwoju człowieka.

W ostatnich latach w polskich szkołach bardzo poważnym, powszechnym i niestety negatywnym zjawiskiem jest pojawienie się problemu agresji i wszelkiego rodzaju patologii wśród coraz to młodszych dzieci i młodzieży. Statystyki dotyczące występowania tych zjawisk budzą niepokój i skłaniają do głębokiej refleksji . Z badań bowiem wynika, iż w Polsce co dziesiąty uczeń był ofiara agresji ze strony rówieśników, ok. 20% uczniów szkół gimnazjalnych przyznało się do w miarę systematycznego używania narkotyków, a 60% 15-latków przyznaje się do picia alkoholu okazjonalnie, bądź w miarę systematycznie. Niepokojącym stał się też problem agresji w relacjach uczeń - uczeń, ale też uczeń - nauczyciel, a wskaźnik uczniów nienawidzących szkoły wzrósł z 39% do 47% w ciągu zaledwie jednego roku szkolnego.

Problem przemocy pośród dorastającej młodzieży, narkotyków w szkołach czy też pijących alkohol dzieci przewija się niemal przez każdą gazetę i telewizyjne wiadomości; psycholodzy i inni specjaliści z całego świata alarmują i apelują  do rodziców, by starali się odzyskać kontakt ze swymi dziećmi, gdyż jedynie pozytywna komunikacja może je ustrzec przed ryzykownymi pokusami, czyhającymi niemal na każdym kroku. Jednak dorośli jakby zdawali się nie słyszeć tych nawoływań i stają się aktywni dopiero po fakcie; zainteresowanie rodziców wzbudza dopiero pismo ze szkoły, czego konsekwencją są represje i kary, lecz nie to, czego spodziewały by się ich dzieci - szczera rozmowa i pomoc.


Sportowa aktywność, zadania kształtujące nawyki zdrowego i higienicznego trybu życia, działania promujące takie wartości jak odpowiedzialność za zespół, wytrwałość, sportowa rywalizacja, walka z własnymi słabościami i ograniczeniami,  to obszary, które należy intensywnie wspierać chcąc „podarować" społeczeństwu pełnowartościowego młodego człowieka, chcąc zminimalizować obszar wykluczenia społecznego.
I właśnie w promowaniu tych wszystkich przesłanek i zasad posłużyć ma realizacja wśród młodzieży szkół gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego projektu „Ćwiczę, uczę się, wygrywam".  
Planowany do realizacji projekt jest odpowiedzią na zatrważające statystyki dotyczące szerzącej się w szkołach agresji oraz różnorakich patologii. W ramach projektu proponujemy Państwu oprócz realizacji dodatkowych zajęć sportowych oraz pomocy psychologicznej - zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych, matematyczno - przyrodniczych oraz informatycznych. Należy bowiem udowodnić całej buntującej się młodzieży, że można żyć w inny, normalny, zdrowy sposób, bo w końcu czym byłby ten nasz świat, gdyby zabrakło w nim młodzieży?

Celem głównym projektu jest dostarczenie dla  uczniów szkół gimnazjalnych atrakcyjnych, alternatywnych form edukacji, kształtujących rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych oraz zawierających elementy profilaktyki zachowań patologicznych i agresywnych. Zamierzeniem działań w projekcie jest dotarcie i objęcie wsparciem uczniów z rodzin zagrożonych zachowaniami patologicznymi, bezrobociem rodziców, niewydolnością wychowawczą, nałogami.
Poprzez udział uczniów szkół gimnazjalnych w tym projekcie pragniemy wspierać ich pozytywne zachowania, minimalizować negatywne skutki trudnego okresu dojrzewania, a co za tym idzie nastawiać młodzież na osiąganie sukcesów edukacyjnych.
Uczniowie będą mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach w następujących modułach:

  • Blok zajęć humanistycznych - 20%
  • Blok zajęć matematyczno - przyrodniczych - 20%
  • Blok zajęć sportowo - wychowawczych - 30%
  • Pomoc psychologiczna - 15%
  • Blok zajęć informatycznych - 15%

Uczniowie objęci projektem są zobowiązani  do uczestnictwa  we wszystkich modułach zajęć.
Dla uczestników projektu przewidziany jest zakup materiałów dydaktycznych i osobistego sprzętu sportowego, a dla szkół realizujących projekt zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć.
Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania w formie elektronicznej, które posłużą Państwu w celu zgłoszenia danej szkoły do udziału w projekcie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved