Regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Kamień Krajeński. Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
09.11.2010.

Zarządzenie Nr 58/2010

Burmistrza Kamienia Krajeńskiego

z dnia 27 października 2010r.

 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Kamień Krajeński.

Na podstawie art. 14a ust.3 oraz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) w związku z art. 31ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.Wprowadza się regulamin dowożenia uczniów do szkół w Gminie Kamień Krajeński stanowiący załącznik do zarządzenia. Regulamin obowiązuje w następujących szkołach objętych dowozem uczniów:

a. w Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Kraj. ul. Sępoleńska 3;

b. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Kraj. ul. Szkolna 3 ;

c. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy; d. w Szkole Podstawowej w Zamartem.

2. Regulamin obowiązuje przewoźnika wykonującego dowóz uczniów do szkół i ze szkół do domu, opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu, uczniów korzystających z dowozu oraz ich rodziców.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia 58/2010

Burmistrza Kamienia Krajeńskiego

z dnia 27 października 2010 r.

 

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KAMIEŃ KRAJEŃSKI.

 

I . Postanowienia ogólne.

1. Dowóz uczniów na terenie gminy zapewnia Gmina Kamień Krajeński.

2. Organizację dowozu Gmina Kamień Krajeński powierza Miejsko Gminnemu Zespołowi Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

3. Usługi dowozu realizowane są przez autobusy marki GIMBUS, przewoźnika wyłonionego w drodze postępowania przetargowego oraz kilka linii PKS.

4. Dowożeniem są objęci uczniowie, których droga z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza:

a) 3 km – w przypadku uczniów klasy zerowej w przedszkolu i oddziale przedszkolnym,

b) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,

c) 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum.

5. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły, której uczniowie są dowożeni i w terminie do 30 sierpnia każdego roku przekazuje do Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty.

6. Dzieci przedszkolne oraz uczniowie nie zapisani na liście lub inne osoby mogą być przewożone autobusem szkolnym w szczególnym przypadku, tylko za zgodą organizatora dowozów i opiekuna pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.

7. Organizator dowozów określa plan dowozu i odwozu uczniów, który zawiera w szczególności:

a) ustalone trasy przyjazdu oraz rozkład jazdy autobusów;

b) miejsce wsiadania i wysiadania uczniów, uzgodnione wcześniej w porozumieniu z dyrektorem szkoły, rodzicami, przewoźnikiem;

c) liczbę uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości.

8. Jeżeli czas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć po przyjeździe do szkoły lub czas oczekiwania na odjazd autobusu po zajęciach jest dłuższy niż 15 min., uczniowie oczekują w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym przez dyrektora miejscu pod opieką nauczyciela.

9. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów, po wcześniejszym stwierdzeniu obecności uczniów.

10. Uczniowie każdej szkoły wsiadają / wysiadają z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.

11. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze z domu na przystanek autobusu oraz z przystanku do domu odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

12. W autobusie opiekę nad uczniami dowożonymi sprawuje opiekun autobusu szkolnego, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

13. Szkoła ma obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów lub kierowców autobusów szkolnych dotyczące negatywnych zachowań uczniów.

14. Dyrektorzy szkół z co najmniej 3- dniowym wyprzedzeniem informują przewoźnika i Miejsko Gminny Zespół Oświaty o planowanych zmianach w organizacji dowozu związanych ze zmiana organizacji zajęć w szkole. Planowane zmiany przed zgłoszeniem powinny być uzgodnione z dyrektorami innych szkół, których uczniowie dowożeni są tym samym autobusem.

15. W przypadku opóźnienia w dowozie do szkoły, uczniowie oczekują na autobus najwyżej 30 min. od planowanej godziny odjazdu, po czym w przypadku braku dowozu wracają do domu.

16. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu Gmina może odwołać kurs zawiadamiając o powyższym dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły informacje przekazuje sołtysom, którzy powiadamiają o tym fakcie uczestników dowozu w swoich sołectwach.

17. Rodzice uczniów niepełnosprawnych mogą sprawować opiekę nad swoim dzieckiem podczas przejazdu dziecka do szkoły i z powrotem.

II. Obowiązki opiekuna

1. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i wysiadania ze środka transportu oraz w trakcie przejazdu.

2. W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu a mianowicie:

a) w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz środka transportu (w miejscu zapewniającym dobrą widoczność wszystkich uczniów);

b) w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu pojazdu, otwiera drzwi autobusu (jeżeli nie są to drzwi automatyczne) i wychodzi na zewnątrz, w razie potrzeby służy pomocą uczniom najmłodszym;

c) sprawdza, czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia bezpieczeństwa;

d) po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu według porządku ustalonego przez siebie opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca siedzące;

e) w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe, podejmując skuteczną interwencje w razie jego naruszenia;

f) opiekun każdego kursu odbiera uczniów od opiekuna świetlicy lub nauczyciela, który doprowadza uczniów do autobusu;

g) w trakcie wysiadania uczniów, opiekun otwiera drzwi pojazdu (jeżeli nie są to drzwi automatyczne) i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania;

h) nadzoruje wysiadanie uczniów, służąc im w razie potrzeby pomocą i kieruje ich do szkoły bądź na miejsce z którego rozchodzą się do domów;

i) w razie potrzeby przeprowadza dzieci w miejscu bezpiecznym na druga stronę ulicy . Podczas pobytu na drodze opiekun powinien być ubrany w kamizelkę z elementami odblaskowymi;

j) obowiązek wychodzenia na zewnątrz autobusu przez opiekuna nie dotyczy pojedynczych osób wsiadających i wysiadających, w grupie młodzieży starszej (klasy IV-VI, gimnazjum);

k) po opuszczenia autobusu opiekun dokonuje przeglądu pojazdu i w przypadku znalezienia przedmiotów pozostawionych przez uczniów ( np. torba, odzież, telefon) powiadamia o tym kierowcę i dyrektora szkoły; l) w przypadku awarii lub wypadku autobusu opiekun ściśle współpracuje z kierowcą oraz sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu autobusu zastępczego lub rodziców uczniów. Opiekun informuje o tym organizatora dowozu.

 

III. Obowiązki uczniów

1. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz poleceń opiekunów.

2. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu szkolnego pojedynczo, bez przepychania się.

3. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna;

b) spacerować po autobusie, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, niszczyć wyposażenia autobusu;

c) zachowywać się w sposób hałaśliwy, wszczynać bójek, używać słów wulgarnych; d) rozmawiać z kierowcą.

4. W stosunku do uczniów naruszających zasady regulaminu mają zastosowanie przepisy Statutu Szkoły.

5. Za szkody wynikłe z działań uczniów naruszających powyższe ustalenia odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.
 

IV. Postanowienia końcowe

1. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania z treścią niniejszego regulaminu uczniów, rodziców oraz wszystkich osób korzystających z dowozów.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują:

a) podczas trwania dowozów – kierowcy i opiekunowie;

b) w innym czasie- organizator dowozu.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved