Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
23.08.2010.

 

 

kopia_logo_indywidualizacja.jpgGmina Kamień Krajeński przyst±piła do  „Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim", realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Liderem projektu jest: Departament Edukacji, Sportu I Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - Biuro Unijnych Projektów Edukacyjnych.

 

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w co najmniej 70 % szkół podstawowych funkcjonuj±cych w gminie Kamień Krajeński. Do celów szczegółowych projektu należ±:

- zapewnienie każdemu dziecku realizuj±cemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonuj±cych na terenie Gminy Kamień Krajeński oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwociami edukacyjnymi i rozwojowymi;

- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Kamień Krajeński aktywizuj±cych metod nauczania;

- zwiększenie dostępnoci i podniesienie jakoci wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególnoci dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Kamień Krajeński;

- podniesienie jakoci pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci ucz±cych się na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych w Gminie Kamień Krajeński oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

 

Szkoły w Gminie Kamień Krajeński realizuj± zajęcia dodatkowe, wspieraj±ce indywidualizację procesu dydaktycznego, na podstawie opracowanych przez zespół nauczycieli w każdej z naszych szkół  programów indywidualizacji.

W szkołach podstawowych realizowane będ± w okresie trwania programu następuj±ce zajęcia:

 

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnociami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 310 zajęć (SP Kamień Kr., SP Duża Cerkwica, SP Płocicz, SP Zamarte);

- zajęcia dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu umiejętnoci matematycznych - 175zajęć(SP Kamień Kr., SP Duża Cerkwica, SP Płocicz, SP Zamarte);

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 105 zajęć(SP Kamień Kr., SP Płocicz);

- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne - 30 zajęć; (SP Kamień Kr.);

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - 90 zajęć(SP Kamień Kr., SP Duża Cerkwica);

- zajęcia specjalistyczne  - terapeutyczne - muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych - 90 zajęć(SP Duża Cerkwica, SP Zamarte);

- zajęcia rozwijaj±ce zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych  ze szczególnym uwzględnieniem  nauk matematyczno - przyrodniczych - 275 zajęć(SP Kamień Kr., SP Duża Cerkwica, SP Płocicz, SP Zamarte);

- zajęcia rozwijaj±ce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - j.angielski - 135 zajęć(SP Kamień Kr., SP Duża Cerkwica, SP Zamarte);

- zajęcia rozwijaj±ce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - gra na instrumencie - gitara- 30 zajęć (SP Kamień Kr);

- zajęcia rozwijaj±ce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia muzyczne - 40 zajęć( SP Płocicz);

- zajęcia rozwijaj±ce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych -  zajęcia artystyczne - 45 zajęć (SP Duża Cerkwica);

- zajęcia rozwijaj±ce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych -  zajęcia plastyczne - 70 zajęć (SP Duża Cerkwica, SP Płocicz);

 

Ponadto w ramach projektu wszystkie dzieci objęte zostan± pomoc± psychologiczn± i pedagogiczn±.

 

Ogólna kwota projektu na Gminę Kamień Krajeński w latach 2010-2013 - 137050,00zł

 

Więj infromacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=222&Itemid=597

 

 

  logo.jpg 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved