Regulamin sposobu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
12.03.2009.

 

Regulamin sposobu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński  

Na podstawie art.. 70 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz.357; z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 128, poz. 1404) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz.430) ustala się co następuje:

-        Regulamin określa zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Kamień Krajeński.

-        Fundusz na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynosi 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

-        Całość kwoty rocznego funduszu na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w sposób scentralizowany pozostaje w budżecie Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim

§ 1

Środki przeznaczone na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione w budżecie gminy Kamień Krajeński rozdziela się następująco:

1.    Na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w gminie, według odrębnych przepisów.

2.    Na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli takie jak studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach

      Dotyczy to także finansowania dla w/w osób takich form doskonalenia zawodowego jak szkolenia, seminaria, warsztaty i konferencje.

3.    Organizację szkoleń, seminariów, kursów i warsztatów dla nauczycieli z terenu całej gminy, w obrębie gminy lub kilku gmin ościennych.

4.    Na częściowe sfinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia (studia podyplomowe, studia magisterskie, studia licencjackie oraz kursy kwalifikacyjne). Finansowanie o którym mowa wyżej może wynosić maksymalnie do 50 % opłat.

5.    Na częściowe lub całkowite sfinansowanie innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

6.    Na sfinansowanie szkolenia rad pedagogicznych oraz organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych w szkołach.

7.    Na przygotowanie materiałów szkoleniowych informacyjnych oraz organizację form doskonalenia wynikających z potrzeb edukacyjnych gminy.

§ 2

Środki  zawarte w § 1 ust. 1-3 realizowane są bezpośrednio przez Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, a zawarte w § 1 ust. 4-7 realizują poszczególne szkoły i placówki oświatowe w gminie biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół z uwzględnieniem wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli złożonego wcześniej w gminie dla poszczególnych szkół.

§ 3

1.    Ze środków funduszu można finansować także koszty przejazdu uczestników różnych form doskonalenia zawodowego z wyjątkiem zawartych w § 1 ust. 4, które są finansowane w formie dopłat do czesnego.

2.    Środki nie wykorzystane na zadania w § 1 pkt 1-3 mogą być przekazane na realizację zadań wymienionych w § 1 punkt 4-7 i odwrotnie.

§ 4

Dyrektorzy szkół dysponując środkami na zadania, o których mowa w §1 ust. 4-7 przy ich wydatkowaniu uwzględniają:

a). program rozwoju szkoły i jej potrzeby kadrowe,

b). plan rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,

c).  wnioski nauczycieli danej szkoły o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o którym mowa w §1 ust. 4 i 5 regulaminu.

d). plan dydaktyczno - wychowawczy realizowany przez daną szkołę oraz stopień przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli danej szkoły.

§ 5

Dyrektorzy szkół plany rzeczowo - finansowe na następny rok w zakresie funduszu składają do organu prowadzącego do 30 listopada danego roku uwzględniając wnioski nauczycieli złożone wcześniej, dotyczące zadań zawartych w § 1 pkt 4 - 5.

§ 6

Dyrektorzy szkół w terminie do 31 marca każdego roku, składają organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

§ 7

Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy własny plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem zadań realizowanych w szkołach na terenie gminy w terminie do 15 grudnia danego roku. Plan ten realizowany będzie po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

§ 8

1.  Nauczyciel starający się o dofinansowanie składa wniosek do dyrektora tylko jednej szkoły, która jest jego pierwszym zakładem pracy (wniosek stanowi załącznik do regulaminu).

2.  Do wniosku nauczyciel dołącza aktualne zaświadczenie z uczelni, potwierdzając fakt studiowania na określonym kierunku i semestrze oraz potwierdzoną kopię opłaty czesnego. Dokumenty powyższe są również wymagane odnośnie dofinansowania innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dotyczy to także nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.

3. Wnioski o dofinansowanie do czesnego nauczyciele składają dwa razy do roku: -  do 31 października i do 31 stycznia na I i II semestr.

4. Dofinansowanie przyznawane jest dwa razy do roku przed upływem kolejnego rozpoczętego semestru.

5. Dofinansowanie innych form doskonalenia zawodowego odbywa się po ukończeniu kursu i przedstawieniu zaświadczenia oraz dowodu wpłaty.

§ 9

1. Nauczyciel może skorzystać z dofinansowania dwa razy w ciągu trwania jednej formy kształcenia wielosemestralnego.

2. Studiujący nauczyciel w przypadku kiedy kontynuuje naukę jednocześnie na dwóch kierunkach może ubiegać się wyłącznie o jedno dofinansowanie w semestrze.

   

   Treść regulaminu uzgodniono z przedstawicielami związków zawodowych działających w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamień Krajeński.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved