Regulamin dodatków dla nauczycieli Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
12.03.2010.

UCHWAŁA  Nr  XXIX/ 234  /2009

RADY   MIEJSKIEJ  W  KAMIENIU  KRAJEŃSKIM

z  dnia  29  grudnia  2009  r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) po uzgodnieniu z Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kamieniu Krajeńskim oraz Komisją Międzyzakładową NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

      § 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kamień Krajeński, zwany dalej regulaminem, który określa:

1)       wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

2)       szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;

3)       szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw;

4)       wysokość i warunki przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

 

      § 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają :

1)       ustawa - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572 i Nr 97, poz. 800);

2)       rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 422);

3)       wynagrodzenie zasadnicze - należne nauczycielowi wynagrodzenie zasadnicze;

4)       szkoła - podmiot zatrudniający nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest gmina Kamień Krajeński.

 

      § 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.

Rozdział 2

Dodatek za wysługę lat

 

      § 4. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy.

      2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.

Rozdział 3

Dodatek motywacyjny

 

      § 5. 1. Ogólne warunki przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.

      2. Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczyciela - w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego na jeden pełny etat  nauczyciela, a  dla  dyrektorów  szkół 10% tego wynagrodzenia.

      3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela wynosi od 3% do 15%, a dla dyrektorów szkół od 5 % do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela  mianowanego z pełnymi kwalifikacjami.

      4. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi burmistrz na okres nie krótszy jak 3 miesiące, a nie dłuższy jak 6 miesięcy.

      5. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

      1)       uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności :

    a)      uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych rezultatów dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

     b)     umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,

     c)      rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

       2)       jakość świadczonej pracy, w tym związanej z dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w szczególności :

     a)     systematyczne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań,

     b)     podnoszenie umiejętności zawodowych,

     c)      wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

     d)     dbałość o estetykę wykorzystywanych pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

     e)      prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

     f)      rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

     g)     przestrzeganie dyscypliny pracy;

       3)       zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności :

    a)      udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

    b)     udział w komisjach powoływanych przez właściwe organy,

    c)      opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

    d)     aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

      6. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektora są :

       1)       stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły poprzez :

   a)      właściwe organizowanie pracy rady pedagogicznej,

   b)     zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli,

  c)      stwarzanie warunków do wprowadzania innowacji pedagogicznych,

  d)     zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach,

  e)      właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

       2)       racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz  pozyskiwanie środków pozabudżetowych;

       3)       współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, aktywizacja uczniów do udziału w imprezach publicznych;

       4)       stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery pracy;

       5)       dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;

       6)       znajomość i stosowanie prawa oświatowego oraz prawa pracy;

       7)       prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych (zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary itp.);

       8)       wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji;

       9)       terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych.

      7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora i nauczycieli oraz okres jego przyznawania ustala się uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w ust. 5 i 6.

Rozdział 4

Dodatek funkcyjny

 

      § 6. 1. Wykaz stanowisk i funkcji uprawniających do dodatku określa § 5 rozporządzenia.

      2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, jak również nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nie niższej jak 10 % i nie wyższej niż 60 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przez nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami.

      3. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji:

       1)       wychowawcy klasy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości :

    a)      w szkole podstawowej w klasach:

     - do 18 uczniów - 5 %,

     - od 19 uczniów - 6 %,

    b)     w gimnazjum - 6 %,

 wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o pełnych kwalifikacjach;

      2)       opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 2% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami;

     3)       Doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,  w wysokości do 35% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami.

      4. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala burmistrz, a osobom pełniącym inne stanowiska w szkole, ustala dyrektor szkoły.

      5. W stosunku do nauczycieli, o którym mowa w ust. 2, przyznając dodatek funkcyjny należy uwzględnić wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną oraz złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

Rozdział 5

Dodatek za warunki pracy

 

      § 7. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach, określonych w §8 i §9 rozporządzenia.

      2. Wysokość dodatku wynosi:

      1)       za nauczanie indywidualne przysługuje dodatek  wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,

       2)       za zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach łączonych szkół podstawowych, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły w wysokości 10 %, stawki nauczyciela za każdą przepracowaną godzinę w tych klasach.

     

Rozdział 6

Dodatek mieszkaniowy

 

      § 8. 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez gminę Kamień Krajeński.

      2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

        1) dla jednej osoby - 1 %;

        2) dla dwóch osób - 2 %;

        3) dla trzech osób - 3 %;

        4) dla czterech osób - 4 %

        5) dla pięciu i więcej osób- 5 %

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami.

      3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących :

        1)       małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem;

        2)       rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;

        3)       pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

        4)       pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka nie pracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

        5)       dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

     4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

     5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez wskazanego pracodawcę.

     6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

     7.  Dodatek przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły, a dyrektorowi burmistrz.

     8. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek o jego przyznanie.

Rozdział 7

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

      § 9. 1. Godziny ponadwymiarowe przydziela się w planie organizacyjnym szkoły,  a godziny doraźnych zastępstw przydziela dyrektor szkoły.

      2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego  i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw.

      3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się jako pełną godzinę.

Rozdział 8

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

 

      § 10. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznaje się i wypłaca z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, nagroda może być przyznana i wypłacona w innym czasie.

      2. Wysokość nagrody burmistrza nie może być wyższa niż 150 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami.

      3. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może być wyższa niż 100 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami.

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

      § 11. Traci moc uchwała Nr XXII/172/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2009 r. Nr 37, poz.803).

 

      § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved