Ogłoszenie o naborze nr 2/2008 Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
17.12.2008.
Ogłoszenie o naborze nr 2/2008 na stanowisko ds. organizacyjnych i administracyjno - kadrowych  - termin składania aplikacji do 31 grudnia 2008 r.

                                               

                                                        OGŁOSZENIE O NABORZE NR  2/2008
                                             opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
                                                 Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim 
                                                Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych
                                                           (www.bip.kamienkrajenski.pl
                                                               w dniu 17 grudnia 2008 r.

           Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 Nr 142. poz.1593 z późn. zm.) Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. organizacyjnych i administracyjno - kadrowych w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.
 
I.  Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze  stanowiskiem:

a/ niezbędne:
   -  obywatelstwo polskie,
   -  korzystanie z pełni praw publicznych,
   -  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
   -  posiada wykształcenie wyższe,
   -  doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym, tj. minimum 2-letni staż 
      (umowa o pracę, przygotowanie zawodowe, staż ),
   -  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
   -  nieposzlakowana opinia.
b/ dodatkowe oczekiwania wobec kandydatów:
   -  umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych,
   -  umiejętność komunikowania się oraz reprezentowania stanowiska na zewnątrz, 
   -  bezkonfliktowość, życzliwość i łatwość nawiązywania kontaktów,
   -  kreatywność i samodzielność w działaniu,
   -  uprzejmość i kultura osobista,
   -  preferowane zamieszkanie kandydata na terenie Gminy Kamień Krajeński,
   -  znajomość przepisów, z których wynika zakres wykonywanych na ww. stanowisku tj. ustawa o systemie oświaty, ustawa karta nauczyciela, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks pracy.
 
II.  Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
   a. obsługa administracyjna i techniczna MGZUO oraz podległych szkół,
   b. prowadzenie teczek  zgodnie z jednolitym wykazem akt,
   c. prowadzenie księgi inwentarzowej,
   d. prowadzenie i rozliczanie dokumentacji  związanej  z dowożeniem uczniów,
   e. archiwizacja dokumentów i prowadzenie składnicy akt,
   f.  obsługa szkół w  zakresie spraw pracowniczych. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników szkół oraz MGZUO. Sporządzanie umów o pracę z pracownikami obsługi i administracji. Przygotowywanie dokumentacji związanej z awansowaniem nauczycieli na stopień  nauczyciela mianowanego,
   g. organizowanie  zamówień publicznych,
   h. obsługa świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
    i. obsługa pracodawców, którym zwracany jest koszt kształcenia młodocianych pracowników,
    j. redagowanie działu oświaty na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy oraz na portalu oświatowym www.oswiatakamienkrajenski.pl,
   k. zaopatrywanie w niezbędny sprzęt  i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
    l. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
  m. obsługa programu do sprawozdań  Systemu Informacji Oświatowej dla szkół oraz MGZUO.

III. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu
     (CV) z następującymi dokumentami:

   -  oryginały lub poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   -  oryginały lub poświadczone kserokopie dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
   -  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz
o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
z Krajowego Rejestru Karnego),
   - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy,
   -  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
   -  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z p.zm ) niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów  
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać ( odpowiednio wcześniej ) lub składać osobiście w pok. nr 37 (sekretariat MGZUO) w zamkniętych kopertach    
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko na starszego referenta ds. organizacyjnych i administracyjno - kadrowych " na adres:

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim
Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński

w terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku do godziny 13:00
 
Aplikacje, które wpłyną do Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu nie decyduje data stempla pocztowego.
 
Komisja Rekrutacyjna ogłosi wynik I etapu naboru w dniu 31 grudnia 2008 r.
 
Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomione listownie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny, a w przypadku braku zastrzeżeń, po upływie tego okresu, zostanie zawarta kolejna umowa, na czas nieokreślony.
 

                                                                         Dyrektor MGZUO

                                                                     mgr Władysław Dobber

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved