Regulamin organizacyjny Drukuj
Redaktor: admin   
28.05.2012.

Regulamin Organizacyjny Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim 

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)    Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kamień Krajeński;

2)    Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Miejską w Kamieniu Krajeńskim;

3)    Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Kamienia Krajeńskiego;

4)    Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim;

5)    Zespole – należy przez to rozumieć Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w  Kamieniu Krajeńskim.

 

§ 3. Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim jest jednostką organizacyjną Gminy Kamień Krajeński działającą na podstawie:

1)    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.);

2)    ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.);

3)    ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  z póź. zm.);

4)    ustawy z dnia 29 września 1994 r. r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223  z póź. zm. );

5)    ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm. );

6)  uchwały Nr IV/22/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Zespołowi Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim;

7)  uchwały Nr XVI/155/97 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Zespołu Administracyjny Szkół” w Kamieniu Krajeńskim;

8)  uchwały Nr XXX/360/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dostosowania organizacji i nazwy Miejsko Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Kamieniu Krajeńskim do zmian w  obsłudze administracyjno-finansowo-organizacyjnej szkół.

 

§ 4. Miejsko Gminny Zespół  Usług Oświatowych obejmuje swoją działalnością publiczne szkoły,  przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie Miasta i Gminy Kamień Krajeński.

 

§ 5.  Zespół jest jednostką budżetową Gminy Kamień Krajeński prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości i wydanych do nich aktach wykonawczych.

 

§ 6.  Zespół jest czynny w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 

Rozdział 2

Struktura organizacyjna Zespołu

 

§ 7. 1. Zespołem kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz.

2. Dyrektor Zespołu kieruje działalnością jednostki, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza, przy pomocy głównego księgowego oraz samodzielnych stanowisk podległych bezpośrednio dyrektorowi.

3. W przypadku nieobecności dyrektora w kierowaniu Zespołem zastępuje go główny księgowy, a w przypadku nieobecności głównego księgowego inny upoważniony przez dyrektora pracownik.

 

§ 8. 1. W skład Zespołu wchodzą stanowiska pracy:

1)      Dyrektor Zespołu,

2)      Główny księgowy,

3)      Starszy specjalista ds.  księgowości,

4)      Samodzielny referent  ds. organizacyjnych i administracyjno – kadrowych,

5)      Kierowca autobusu szkolnego,

6)      Opiekun dzieci w czasie dowozu,

7)      Robotnik gospodarczy.

2.    W ramach przyznanych środków i uzasadnionych potrzeb dyrektor Zespołu może zatrudnić pracowników świadczących usługi na rzecz kilku lub wszystkich placówek.

3.      Dyrektor Zespołu jest służbowym przełożonym zatrudnionych w Zespole pracowników.

 

§ 9. Dla stanowisk kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci w czasie dowozu można wprowadzić przerwę w pracy nie wliczaną do czasu pracy w wymiarze 60 minut przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych zgodnie z art. 141 §1 ustawy  kodeks pracy z dnia 26.06.1974 r.(t.j. Dz.U. 1998 r. Nr 21 poz 94 z późn. zm.).

 

§ 10. Schemat struktury organizacyjnej Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim stanowi załącznik Nr 1.

 

Rozdział 3

Podział zadań pomiędzy stanowiskami pracy Zespołu

 

§ 10. Do wspólnych zadań i obowiązków pracowników Zespołu należy:

1)        wypełnianie obowiązków służbowych przez poszczególnych pracowników zgodnie z zakresem  czynności;

2)        przygotowanie:

    a)        projektów uchwał, materiałów, analiz, pod obrady Rady oraz dla potrzeb  Burmistrza;

    b)        okresowych ocen, analiz informacji i sprawozdań w ramach prowadzonych spraw;

    c)        projektów  decyzji administracyjnych w indywidualnych  sprawach z zakresu działania Zespołu;

    d)        projektów odpowiedzi na pisma kierowane do Burmistrza i Rady.

3)        realizacja  zadań wynikających z postanowień uchwał Rady, zarządzeń i postanowień Burmistrza;

4)        opracowanie:

    a)        projektów  planów przedsięwzięć gospodarczych, społecznych i organizacyjnych oraz  realizacja tych planów;

  b)  z innymi   stanowiskami  pracy Urzędu, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami projektów  dotyczących zakresu działania Zespołu.

5)      współdziałanie  z organizacjami społecznymi, zawodowymi oraz  gospodarczymi, a także właściwymi organami administracji rządowej;

6)        współpraca  z Komisjami Rady  w  zakresie działania Zespołu;

7)        właściwa i terminowa  realizacja  zadań  Zespołu;

8)        wykonywanie kontroli wewnętrznej w Zespole;

9)        rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków  radnych oraz  skarg i wniosków obywateli;

10)    prowadzenie zbiorów  przepisów i innych aktów prawnych  dotyczących  zakresu  działania Zespołu;

11)    usprawnianie  organizacji metod i form pracy;

12)  dbałość o wykonywanie zadań publicznych gminy z uwzględnieniem  interesu państwa, gminy oraz indywidualnych interesów obywateli;

13)    wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie zgodnie  z obowiązującym prawem;

14)    zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo  przewidzianej;

15) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w  kontaktach  z obywatelami;

16)    informowanie organów, instytucji i obywateli oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się  w posiadaniu Zespołu, jeżeli prawo tego  nie  zabrania;

17)    sumienne i staranne  wypełnianie  poleceń przełożonego;

18)    przestrzeganie dyscypliny pracy;

19)    przestrzeganie ustalonego w zakładzie czasu pracy i wykorzystywanie go w  sposób  jak najbardziej efektywny;

20)    dążenie do uzyskania w pracy  jak najlepszych wyników i przejawianie inicjatywy;

21)    przestrzeganie przepisów i zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów  przeciwpożarowych.

 

§ 11.  Dyrektor Zespołu ponosi odpowiedzialność za:

1)        kierowanie pracą Zespołu w sposób zapewniający jego sprawne funkcjonowanie i efektywną realizację zadań statutowych;

2)        reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

3)        prowadzenie bieżących spraw Zespołu;

4)        wykonywanie  czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Zespole;

5)   wykonywanie obowiązków kierownika jednostki sektora finansów publicznych wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości;

6)        kreowanie samorządowej polityki oświatowej;

7)        opracowywanie i monitorowanie realizacji strategii oświatowej oświaty w Gminie;

8)        opracowywanie lub zatwierdzanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie spraw dotyczących oświaty;

9)        zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Zespołu;

10)  przygotowanie, wspólnie z głównym księgowym Zespołu oraz dyrektorów placówek oświatowych w gminie projektów rocznych planów finansowych oraz nadzorowanie ich realizacji;

11)    zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy placówek oświatowych Gminie;

12)    współuczestniczenie w opracowaniu planów remontów placówek oświatowych w Gminie oraz koordynowanie ich realizacji;

13) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad placówkami oświatowymi w Gminie w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;

14)    nadzorowanie usług transportowych i dowozu dzieci do placówek oświatowych w Gminie;

15)    prawidłowy i terminowy przebieg  procesu inwentaryzacji;

 

§ 12.  Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za:

1)        wykonywanie obowiązków głównego księgowego Zespołu wynikających z ustawy o finansach publicznych;

2)        prowadzenie rachunkowości Zespołu oraz placówek oświatowych w Gminie;

3)        prowadzenie księgowości analitycznej;

4)        prowadzenie ksiąg rachunkowych;

5)     sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań finansowych dla Zespołu placówek oświatowych w Gminie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

6)    sporządzanie planu dochodów i wydatków budżetu w szczegółowości i układzie określonych przez Urząd na podstawie uchwały budżetowej na dany rok;

7)        nadzorowanie, koordynowanie i ewidencjonowanie zmian w budżetach podległych jednostek;

8)   sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw prawidłowości wydatkowania środków na planowane zadania;

9)      ustalenie ewentualnych różnic z przeprowadzonej inwentaryzacji w przypadku gdy salda nie są zgodne, wyjaśnienie przyczyn powstałych rozbieżności i ujęcie ich w księgach rachunkowych,

10)  obsługę programów komputerowych Księgowość Optivum i zabezpieczanie zawartych w nich informacji i danych przed dostępem osobom nieupoważnionym.

 

§ 13.  Specjalista ds. księgowości ponosi odpowiedzialność za:

1)    naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i świadczeń pracowniczych dla pracowników Zespołu oraz obsługiwanych placówek oświatowych w Gminie;

2)   weryfikację poleceń płacowych otrzymywanych od dyrektorów obsługiwanych placówek pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Zespołu;

3)     sporządzanie dokumentacji związanej z naliczaniem i rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, świadczeń ZUS od pracowników;

4)     sporządzanie zaświadczeń o wysokości dochodów emerytów i rencistów i przekazywanie ich w określonym odrębnymi przepisami prawa terminie do ZUS;

5)         przygotowanie dokumentów płacowych dla pracowników przechodzących na emeryturę,

6)        obsługę kadrową w zakresie spraw związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli;

7)        sporządzanie dokumentacji do kapitałów początkowych;

8)    sporządzanie dokumentacji, naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego pracowników Zespołu oraz obsługiwanych placówek oświatowych w Gminie, w tym m.in. sporządzanie deklaracji podatkowych PIT;

9)        sporządzanie sprawozdania GUS, PFRON, SIO;

10)  prowadzenie rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

11)    obsługę kasową;

12)    inwentaryzację kasy i spisy z natury książeczek czekowych na koniec danego roku kalendarzowego Zespołu oraz placówek oświatowych w Gminie;

13)    obsługę programów komputerowych Płace Optivum, i Kadry Optivum i zabezpieczanie zawartych w nich informacji i danych przed dostępem osobom nieupoważnionym.

 

§ 14. Samodzielny referent ds. organizacyjnych i administracyjno-kadrowych ponosi odpowiedzialność za:

1)        obsługę sekretariatu Zespołu;

2)    obsługę kadrową w zakresie spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników administracji i obsługi oraz za prowadzenie teczek akt osobowych Zespołu i placówek oświatowych w Gminie;

3)        przygotowywanie dokumentacji związanej z awansowaniem nauczycieli na stopień  nauczyciela mianowanego;

4)        prowadzenie składnicy akt Zespołu;

5)        prowadzenie księgi inwentarzowej Zespołu;

6)        prowadzenie dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Zespołu;

7)        organizowanie zamówień publicznych Zespołu;

8)        prowadzenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

9)        prowadzenie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

10)    kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez uczniów do 18 roku życia;

11)    obsługę w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projektów realizowanych ze  środków budżetu państwa;

12)    sporządzanie sprawozdania SIO;

13)    redagowanie stron internetowych Zespołu;

14)    obsługę programów komputerowych Kadry Optivum, Stypendia Sygnity, SIO i zabezpieczanie zawartych w nich informacji i danych przed dostępem osobom nieupoważnionym.

 

§ 15.  Kierowca autobusu ponosi odpowiedzialność za:

1)        dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy autobusem szkolnym zgodnie z aktualnym rozkładem;

2)        utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym autobusu oraz dokonywanie drobnych napraw;

3)        przestrzeganie terminów okresowych przeglądów autobusu szkolnego.

 

§ 16.  Opiekuna w czasie dowozu ponosi odpowiedzialność za:

1)        sprawowanie opieki wychowawczej nad  dziećmi i młodzieżą w czasie przewozu z miejsca  zamieszkania do szkoły/placówki i z powrotem,

2)        zapewnienie bezpieczeństwa wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu i przejścia do szkoły, (placówki lub do miejsca oczekiwania) miejsca zbiórki skąd, uczniowie rozchodzą się do domów;

 

§ 17.  Robotnik gospodarczy ponosi odpowiedzialność za:

1)        dbanie o czystość i porządek w budynku oraz na zewnątrz „Zielonej Szkole” w Dąbrowie,

2)        przyjmowanie i rozliczanie na koniec pobytu grup lub innych osób korzystających z bazy noclegowej w „Zielonej Szkole” w Dąbrowie.

3)        pieczę nad bezpieczeństwem budynku, otoczenia i całością sprzętu w „Zielonej Szkole” w Dąbrowie.

 

§ 18. Pracownicy Zespołu podlegają okresowym ocenom zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. oraz Regulaminu okresowej oceny pracowników Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

 

Rozdział 4

Zasady podpisywania pism

 

§ 19.  Dyrektor Zespołu podpisuje:

1)        zarządzenia i decyzje;

2)        pisma związane z reprezentowaniem Zespołu na zewnątrz;

3)        pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Zespołu;

4)        odpowiedzi na skargi i wnioski; 

5)        pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu;

6)        pisma zawierające oświadczenia woli Zespołu jako pracodawcy;

7)        pełnomocnictwa do reprezentowania Zespołu przed sądami i organami administracji publicznej;

8)        inne pisma, do który został upoważniony przez Burmistrza.

 

§ 20. Dyrektor Zespołu upoważnia pracowników Zespołu do podpisywania pism dotyczących spraw pozostających w zakresie ich czynności.

 

§ 21. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach podpisują pisma związane z zakresem działania stanowiska, nie zastrzeżone do podpisu Dyrektora Zespołu.

 

Rozdział 5

Zadania Zespołu

 

§ 22.  Podstawą funkcjonowania Zespołu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę po przedstawieniu projektu budżetu przez Dyrektora Zespołu.

 

§ 23. Zespół posiada własny rachunek bankowy prowadzi szczegółową analitykę dochodów i wydatków.

 

§ 24. Zespół prowadzi własną obsługę finansową, każdej szkoły, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie. Prowadzenie finansów szkół i przedszkoli zgodne jest z wcześniej zawartym porozumieniem w tej sprawie, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r.

 

§ 25. 1. Zadaniem Zespołu jest zapewnienie właściwej działalności gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę, a w szczególności:

1)        obsługa administracyjno-finansowa, zaopatrzenie, inwestycje i remonty szkół (placówek),

2)     obsługa finansowo-księgowa szkół (placówek) naliczanie wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu,

3)    prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzeń itp.,

4)      opracowanie projektów planów zadań rzeczowych oraz dochodów wydatków budżetowych i pozabudżetowych w zakresie dotyczącym oświaty, a także organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach,

5)     tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w szkołach (placówkach) objętych obsługą naszego Zespołu oraz realizacja innych zadań wynikających z potrzeb i wniosków dyrektora szkoły lub przedszkola.

2.  Do zadań Zespołu należy również:

1)        zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych,

2)        współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

3)      koordynacja  działań  w zakresie wyposażenia placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej  realizacji programów nauczania, wychowania,

4)        nadzór nad przeprowadzaniem remontów w obiektach szkół i placówek oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

5)        zapewnienie dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w przypadku przekroczenia norm odległości drogi z domu do szkoły,

6)        realizowanie uprawnień nauczycieli wynikających z Karty Nauczyciela we współpracy z Kuratorium Oświaty oraz związkami zawodowymi,

7)        organizowanie sprawnego systemu zaopatrzenia obsługi technicznej,  świadczeń socjalnych na rzecz szkół i przedszkoli,

8)    pomoc prawna, organizacyjna i administracyjna na rzecz społecznych organów szkół i przedszkoli, organizacji i stowarzyszeń zrzeszających uczniów, rodziców lub pracowników oświaty,

9)        sprawowanie nadzoru administracyjnego, gospodarczego i finansowego nad działalnością szkół i przedszkoli.

3. Do zadań Zespołu należą wszelkie inne czynności określone w odrębnych przepisach nie przewidziane dla innych komórek organu prowadzącego jedynie w zakresie przez nich przekazanych w formie upoważnienia.

4. Rada i Burmistrz mogą zlecić Zespołowi inne zadania i obowiązki.

 

§ 26. 1. Organizacja obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i przedszkoli w Gminie nie może naruszyć ustawowo zagwarantowanego zakresu uprawnień dyrektora placówek, a w szczególności do:

1)        kierowania działalnością placówek,

2)        sprawowania nadzoru pedagogicznego,

3)        dysponowania środkami określonymi w planie finansowym i odpowiedzialności  za ich prawidłowe wykorzystanie,

4)        wydawania określonych ustawą decyzji administracyjnych,

5)        pełnienia funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników placówki.

2.    Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych w tym zakresie i rozpatrywanie skarg na działalność Zespołu należy do Burmistrza.

 

Rozdział 6

Działalność kontrolna

 

§ 27. Nadzór i kontrolę nad działalnością Zespołu sprawuje Rada i Burmistrz.

 

 

 

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

§ 28. W sprawach nie ujętych w Regulaminie, do pracowników Zespołu  mają zastosowanie:

1)        ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz jej przepisy wykonawcze;

2)        ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

3)        zasady wynikające z praw obywatela i obowiązków pracownika Zespołu.

                                                        

§ 29. 1. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim nadany przez Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim  Nr 1/2008 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejsko Gminnemu Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych Kamień Krajeński oraz podlega wyłożeniu do wglądu obywateli w siedzibie Zespołu, przez okres 30 dni od daty podpisania.

 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved