Regulamin organizacyjny Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
31.12.2019.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 5/2019
Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

REGULAMIN

ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO ZESPOŁU

USŁUG OŚWIATOWYCH W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)    Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kamień Krajeński;

2)    Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Miejską w Kamieniu Krajeńskim;

3)    Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Kamienia Krajeńskiego;

4)    Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim;

5)    Zespole – należy przez to rozumieć Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w  Kamieniu Krajeńskim.

 

§ 3. Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim jest jednostką organizacyjną Gminy Kamień Krajeński działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 późn. zm.);

6) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.);

7) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.);

8) uchwały Nr XVI/155/97 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Zespołu Administracyjny Szkół” w Kamieniu Krajeńskim;

9) uchwały Nr XXII/130/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 września 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Zespół Administracyjny Szkół” w Kamieniu Krajeńskim.

10) uchwały NR XXXI/190/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Zespół Administracyjny Szkół” w Kamieniu Krajeńskim.

11) uchwały NR XXXIII/202/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Zespół Administracyjny Szkół” w Kamieniu Krajeńskim.

§ 4. Zespół  obejmuje swoją działalnością publiczne szkoły,  przedszkola i oddziały przedszkolne, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym.

 

§ 5. Zespół jest jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej działającej w formie jednostki budżetowej Gminy Kamień Krajeński prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości i wydanych do nich aktach wykonawczych.

 

§ 6. 1. Praca w Zespole odbywa się w ramach obowiązującego równoważnego systemu czasu pracy:

1) pracownicy administracyjno-biurowi:

- w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30

- we wtorek w godzinach od 7:30 do 17:00

- w piątek w godzinach od 7:30 do 14:00

2) kierowcy autobusów szkolnych i opiekunki dzieci w czasie dowozu:

- od poniedziałku do piątku w godzinach ustalanych indywidualnie dla każdego pracownika

3) robotnik gospodarczy:

-  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

4)pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z obowiązującym pracownika harmonogramem czasu pracy.

2. Dniami wolnymi od pracy z tytułu rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy są soboty.

 

ROZDZIAŁ 2

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

 

§ 7. 1. Zespołem kieruje dyrektor, którego zatrudnia Burmistrz.

2. Dyrektor Zespołu kieruje działalnością jednostki, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza, przy pomocy głównego księgowego oraz samodzielnych stanowisk podległych bezpośrednio dyrektorowi.

3. W przypadku nieobecności dyrektora w kierowaniu Zespołem zastępuje go główny księgowy, a w przypadku nieobecności głównego księgowego inny upoważniony przez Dyrektora Zespołu pracownik.

 

§ 8. 1. W skład Zespołu wchodzą stanowiska pracy:

1) Dyrektor Zespołu,

2) Główny księgowy,

3) Starszy specjalista ds.  księgowości,

4) Specjalista  ds. organizacyjnych i administracyjno – kadrowych,

5) Informatyk,

6) Kierowca autobusu szkolnego,

7) Opiekun dzieci w czasie dowozu,

8) Robotnik gospodarczy.

2. W ramach przyznanych środków i uzasadnionych potrzeb dyrektor Zespołu może zatrudnić pracowników świadczących usługi na rzecz kilku lub wszystkich podległych placówek oświatowych w Gminie.

3.Dyrektor Zespołu jest służbowym przełożonym zatrudnionych w Zespole pracowników.

 

 

§ 9. Dla stanowisk kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci w czasie dowozu można wprowadzić przerwę w pracy nie wliczaną do czasu pracy w wymiarze 60 minut przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych zgodnie z art. 141 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

§ 10. Schemat struktury organizacyjnej Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim stanowi załącznik do regulaminu.

 

ROZDZIAŁ 3

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY STANOWISKAMI PRACY ZESPOŁU

 

§ 10. Do wspólnych zadań i obowiązków pracowników Zespołu należy:

1) wypełnianie obowiązków służbowych przez poszczególnych pracowników zgodnie z zakresem  czynności;

2) przygotowanie:

 a) projektów uchwał, materiałów, analiz, pod obrady Rady oraz dla potrzeb  Burmistrza;

 b )okresowych ocen, analiz informacji i sprawozdań w ramach prowadzonych spraw;

 c) rojektów  decyzji administracyjnych w indywidualnych  sprawach z zakresu działania Zespołu;

 d) projektów odpowiedzi na pisma kierowane do Burmistrza i Rady.

3) realizacja  zadań wynikających z postanowień uchwał Rady, zarządzeń i postanowień Burmistrza;

4) opracowanie:

 a) projektów  planów przedsięwzięć gospodarczych, społecznych i organizacyjnych oraz  realizacja tych planów;

 b) z innymi   stanowiskami  pracy Urzędu, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami projektów  dotyczących zakresu działania Zespołu.

5)współdziałanie  z organizacjami społecznymi, zawodowymi oraz  gospodarczymi, a także właściwymi organami administracji rządowej;

6) współpraca  z Komisjami Rady  w  zakresie działania Zespołu;

7) właściwa i terminowa  realizacja  zadań  Zespołu;

8) wykonywanie kontroli wewnętrznej w Zespole;

9) rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków  radnych oraz  skarg i wniosków obywateli;

10) prowadzenie zbiorów  przepisów i innych aktów prawnych  dotyczących  zakresu  działania Zespołu;

11) usprawnianie  organizacji metod i form pracy;

12) dbałość o wykonywanie zadań publicznych gminy z uwzględnieniem  interesu państwa, gminy oraz indywidualnych interesów obywateli;

13) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie zgodnie  z obowiązującym prawem;

14) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo  przewidzianej;

15) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w  kontaktach  z obywatelami;

16) informowanie organów, instytucji i obywateli oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się  w posiadaniu Zespołu, jeżeli prawo tego  nie  zabrania;

17) sumienne i staranne  wypełnianie  poleceń przełożonego;

18) przestrzeganie dyscypliny pracy;

19) przestrzeganie ustalonego w zakładzie czasu pracy i wykorzystywanie go w  sposób  jak najbardziej efektywny;

20) dążenie do uzyskania w pracy  jak najlepszych wyników i przejawianie inicjatywy;

21) przestrzeganie przepisów i zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów  przeciwpożarowych.

 

§ 11.  Dyrektor Zespołu ponosi odpowiedzialność za:

1) kierowanie pracą Zespołu w sposób zapewniający jego sprawne funkcjonowanie i efektywną realizację zadań statutowych;

2) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

3) prowadzenie bieżących spraw Zespołu;

4) wykonywanie  czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Zespole;

5) wykonywanie obowiązków kierownika jednostki sektora finansów publicznych wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości;

6) kreowanie samorządowej polityki oświatowej;

7) opracowywanie i monitorowanie realizacji strategii oświatowej oświaty w Gminie;

8) pracowywanie lub zatwierdzanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie spraw dotyczących oświaty;

9) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Zespołu;

10) przygotowanie, wspólnie z głównym księgowym Zespołu oraz dyrektorami podległych placówek oświatowych w Gminie, projektów rocznych planów finansowych oraz nadzorowanie ich realizacji;

11) analizę arkuszy organizacji pracy podległych placówek oświatowych w Gminie i przedkładania ich do zatwierdzania Burmistrzowi;

12) współuczestniczenie w opracowaniu planów remontów podległych placówek oświatowych w Gminie oraz koordynowanie ich realizacji;

13) obsługę podległych placówek oświatowych w Gminie w zakresie spraw finansowych, administracyjnych i organizacyjnych;

14) organizowanie i nadzorowanie usług transportowych oraz dowozu dzieci do podległych placówek oświatowych w Gminie;

15) prawidłowy i terminowy przebieg  procesu inwentaryzacji w Zespole;

16) pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych;

17) przygotowywanie dokumentacji związanej z awansowaniem nauczycieli na stopień  nauczyciela mianowanego;

18) kontrola  poprawności danych wprowadzanych do SIO z ramienia organu prowadzącego szkoły;

19) realizację dodatkowych programów dla podległych placówek oświatowych w Gminie, m.in.” „Umiem pływać”, „SKS” i inne;

20) obsługę programu komputerowego Sigma arkusz organizacyjny i zabezpieczanie zawartych w nim informacji oraz danych przed dostępem osobom nieupoważnionym.

 

§ 12.  Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za:

1) wykonywanie obowiązków głównego księgowego Zespołu wynikających z ustawy o finansach publicznych;

2) prowadzenie rachunkowości Zespołu oraz podległych placówek oświatowych w Gminie;

3) prowadzenie księgowości analitycznej;

4) prowadzenie ksiąg rachunkowych;

5) sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań finansowych dla Zespołu  oraz podległych placówek oświatowych w Gminie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

6) sporządzanie planu dochodów i wydatków budżetu w szczegółowości i układzie określonych przez Urząd na podstawie uchwały budżetowej na dany rok;

7) nadzorowanie, koordynowanie i ewidencjonowanie zmian w budżetach podległych jednostek;

8) sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych placówek oświatowych w zakresie spraw prawidłowości wydatkowania środków na planowane zadania;

9) ustalenie ewentualnych różnic z przeprowadzonej inwentaryzacji w przypadku gdy salda nie są zgodne, wyjaśnienie przyczyn powstałych rozbieżności i ujęcie ich w księgach rachunkowych,

10) obsługę w zakresie realizacji dotacji podręcznikowej, dotacji przedszkolnej, dotacji dla niepublicznych przedszkoli;

11) obsługę programów komputerowych Finanse VULCAN, Sigma arkusz organizacyjny, Inwentarz Optivum, Bestia i zabezpieczanie zawartych w nich informacji oraz danych przed dostępem osobom nieupoważnionym.

 

§ 13.  Starszy specjalista ds. księgowości ponosi odpowiedzialność za:

1)naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i świadczeń pracowniczych dla pracowników Zespołu oraz podległych placówek oświatowych w Gminie;

2) weryfikację poleceń płacowych otrzymywanych od dyrektorów podległych placówek oświatowych w Gminie pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Zespołu;

3) sporządzanie dokumentacji związanej z naliczaniem i rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, świadczeń ZUS od pracowników;

4) sporządzanie zaświadczeń o wysokości dochodów emerytów i rencistów i przekazywanie ich w określonym odrębnymi przepisami prawa terminie do ZUS;

5) przygotowanie dokumentów płacowych dla pracowników przechodzących na emeryturę,

6) obsługę kadrową w zakresie spraw związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli;

7) sporządzanie dokumentacji do kapitałów początkowych;

8) sporządzanie dokumentacji, naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego pracowników Zespołu oraz podległych placówek oświatowych w Gminie, w tym m.in. sporządzanie deklaracji podatkowych PIT;

9) sporządzanie sprawozdania GUS, PFRON, SIO, udostępnianie dyrektorom podległych placówek oświatowych w Gminie danych potrzebnych do SIO;

10) prowadzenie rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

11) obsługę kasową;

12) inwentaryzację kasy i spisy z natury książeczek czekowych na koniec danego roku kalendarzowego Zespołu oraz podległych placówek oświatowych w Gminie;

13) obsługę programów komputerowych: Płace VULCAN,  Kadry VULCAN, Sigma arkusz organizacyjny, Średnie Wynagrodzenia Nauczycieli, Płatnik, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Optivum i zabezpieczanie zawartych w nich informacji i danych przed dostępem osobom nieupoważnionym.

 

§ 14. Specjalista ds. organizacyjnych i administracyjno-kadrowych ponosi odpowiedzialność za:

1) obsługę sekretariatu Zespołu;

2) obsługę kadrową w zakresie spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników administracji i obsługi oraz za prowadzenie teczek akt osobowych Zespołu, dyrektorów i pracowników podległych placówek oświatowych w Gminie;

3) prowadzenie składnicy akt Zespołu;

4) prowadzenie księgi inwentarzowej Zespołu;

5) prowadzenie dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Zespołu;

6) organizowanie zamówień publicznych Zespołu;

7) prowadzenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

8) prowadzenie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

9) kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez uczniów do 18 roku życia;

10) obsługę w zakresie realizacji projektów ze środków budżetu państwa;

11) sporządzanie sprawozdania SIO z zakresu danych dotyczących Zakładu oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego;

12) redagowanie stron internetowych Zespołu;

13) obsługę programów komputerowych: Kadry VULCAN, Płace VULCAN,  Stypendia Sygnity, SIO, Sigma arkusz organizacyjny, Inwentarz Optivum i zabezpieczanie zawartych w nich informacji i danych przed dostępem osobom nieupoważnionym.

 

§ 15.  Informatyk ponosi odpowiedzialność za:

1) bieżącą obsługę informatyczną;

2) pełnienie funkcji Administratora Sieci Informatycznej;

3) instalację i aktualizację oprogramowani;

4) instalację, konfiguracje urządzeń sieci LAN, serwera;

5) zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów;

6) wykonywanie zapasowych kopii systemu informatycznego i aplikacji, baz danych;

7) prowadzenie dokumentacji ASI;

8) kontrolowanie, modyfikowanie, aktualizacje zabezpieczeń informatycznych, zarządzanie hasłami użytkowników.

 

§ 16.  Kierowca autobusu ponosi odpowiedzialność za:

1) dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy autobusem szkolnym zgodnie z aktualnym rozkładem;

2) utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym autobusu oraz dokonywanie drobnych napraw;

3) przestrzeganie terminów okresowych przeglądów autobusu szkolnego.

 

§ 17.  Opiekun dzieci w czasie dowozu ponosi odpowiedzialność za:

1) sprawowanie opieki wychowawczej nad  dziećmi i młodzieżą w czasie przewozu z miejsca  zamieszkania do szkoły/placówki i z powrotem,

2)  zapewnienie bezpieczeństwa wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu i przejścia do szkoły, (placówki lub do miejsca oczekiwania) miejsca zbiórki skąd, uczniowie rozchodzą się do domów;

 

§ 18.  Robotnik gospodarczy ponosi odpowiedzialność za:

1) dbanie o czystość i porządek w budynku oraz na zewnątrz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie,

2) przyjmowanie i rozliczanie na koniec pobytu grup lub innych osób korzystających z bazy noclegowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie.

3)  pieczę nad bezpieczeństwem budynku, otoczenia i całością sprzętu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie.

 

§ 19. Pracownicy Zespołu podlegają okresowym ocenom zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. oraz Regulaminu okresowej oceny pracowników Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

 

ROZDZIAŁ 4

ZADANIA ZESPOŁU

 

§ 20.  Podstawą funkcjonowania Zespołu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę po przedstawieniu projektu budżetu przez Dyrektora Zespołu.

 

§ 21. Zespół posiada własny rachunek bankowy prowadzi szczegółową analitykę dochodów i wydatków.

 

§ 22. Zespół prowadzi własną obsługę finansową, każdej szkoły, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie. Prowadzenie finansów szkół i przedszkoli zgodne jest z wcześniej zawartym porozumieniem w tej sprawie, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r.

 

§ 23. 1. Zadaniem Zespołu jest zapewnienie właściwej działalności publicznych szkół,  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym, a w szczególności:

1) zapewnienie obsługi finansowej, administracyjnej, kadrowej i organizacyjnej podległych placówek oświatowych w Gminie;

2) prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzeń itp.,

3) opracowanie projektów planów zadań rzeczowych oraz dochodów wydatków budżetowych i pozabudżetowych w zakresie dotyczącym oświaty, a także organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach,

4) współpraca z dyrektorami podległych placówek oświatowych w Gminie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

5) koordynacja  działań  w zakresie wyposażenia podległych placówek oświatowych w Gminie  w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej  realizacji programów nauczania, wychowania;

6) współpraca z dyrektorami podległych placówek oświatowych w Gminie w zakresie przeprowadzanych remontów w obiektach podległych placówek oświatowych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

7) organizowanie i nadzorowanie usług transportowych oraz dowozu dzieci do podległych placówek oświatowych w Gminie;

8) zapewnienie dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w przypadku przekroczenia norm odległości drogi z domu do szkoły,

9) realizowanie uprawnień nauczycieli wynikających z Karty Nauczyciela we współpracy z Kuratorium Oświaty oraz związkami zawodowymi,

10) pomoc organizacyjna i administracyjna na rzecz społecznych organów szkół i przedszkoli, organizacji i stowarzyszeń zrzeszających uczniów, rodziców lub pracowników oświaty,

2.  Rada i Burmistrz mogą zlecić Zespołowi inne zadania i obowiązki.

 

 

§ 24. 1. Obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna publicznych szkół,  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym nie może naruszyć ustawowo zagwarantowanego zakresu uprawnień dyrektora podległych placówek oświatowych w Gminie, a w szczególności do:

1) kierowania działalnością podległych placówek oświatowych w Gminie,

2) sprawowania nadzoru pedagogicznego,

3) dysponowania środkami określonymi w planie finansowym i odpowiedzialności  za ich prawidłowe wykorzystanie,

4) wydawania określonych ustawą decyzji administracyjnych,

5) pełnienia funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników placówki;

6) odpowiedzialności za powierzony majątek, jego inwentaryzację objętą spisem z natury.

 

2. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych w tym zakresie i rozpatrywanie skarg na działalność Zespołu należy do Burmistrza.

 

ROZDZIAŁ 5

ZASADY PODPISYWANIA PISM

 

§ 25.  Dyrektor Zespołu podpisuje:

1) zarządzenia i decyzje;

2) pisma związane z reprezentowaniem Zespołu na zewnątrz;

3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Zespołu;

4) odpowiedzi na skargi i wnioski; 

5) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu;

6) pisma zawierające oświadczenia woli Zespołu jako pracodawcy;

7) pełnomocnictwa do reprezentowania Zespołu przed sądami i organami administracji publicznej;

8) sprawozdania budżetowe;

9) inne pisma, do który został upoważniony przez Burmistrza.

 

§ 26. Dyrektor Zespołu upoważnia pracowników Zespołu do podpisywania pism dotyczących spraw pozostających w zakresie ich czynności.

 

§ 27. Pracownicy Zespołu opracowujący pisma i dokumenty parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.

 

§ 28. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach podpisują pisma związane z zakresem działania stanowiska, nie zastrzeżone do podpisu Dyrektora Zespołu.

 

ROZDZIAŁ 6

OBIEG DOKUMENTÓW

 

§ 29. Obieg dokumentów finansowo-księgowych określają odrębne przepisy.

 

§ 30. Organizacje prac kancelaryjnych Zespołu, obieg korespondencji i dokumentów, a także sposób gromadzenia, przechowywani, ewidencjonowania oraz udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 7

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

 

§ 30. Nadzór i kontrolę nad działalnością Zespołu sprawuje Rada i Burmistrz.

 

 

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                         

§ 31. 1. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim powołany Zarządzeniem Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim Nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejsko Gminnemu Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych Kamień Krajeński oraz podlega wyłożeniu do wglądu pracowników w siedzibie Zespołu.

 

 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved