Statut MGZUO Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
29.09.2016.


Załącznik do Uchwały Nr XXII/130/2016

Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim

 z dnia 29 września 2016 r. 

 

STATUT

MIEJSKO GMINNEGO ZESPOŁU USŁUG OŚWIATOWYCH

W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

 

 

§ 1

1. Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim zwany dalej Zespołem jest jednostką organizacyjną Gminy Kamień Krajeński działającą w formie jednostki budżetowej.

2.  Siedziba Zespołu mieści się w Kamieniu Krajeńskim przy Placu Odrodzenia 3.

3. Bezpośredni nadzór nad Zespołem sprawuje Burmistrz Kamienia Krajeńskiego.

4. Zespół używa pieczęci podłużnej o treści „Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim”.

 

 

§ 2

Zespół działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

3)stawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.); 

4) niniejszego statutu.

  

§ 3

1. Zespół został utworzony w celu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek, o których mowa w art. 10a ustawy o samorządzie gminnym.

2.  Zespół prowadzi obsługę, o której mowa w ust. 1, nie naruszając postanowień art. 10c ustawy o samorządzie gminnym.

 

§ 4

1. Zespół jako jednostka budżetowa Gminy Kamień Krajeński, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych dotyczących jednostek budżetowych.

2. Za prawidłową gospodarkę finansową, o której mowa w ust. 1 odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu.

3. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy stanowiący część budżetu Gminy Kamień Krajeński uchwalony przez Radę Miejską w Kamieniu Krajeńskim.

4. Księgowość Zespołu jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

5. Zespół realizuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego i pozostałych pracowników.

 

 

§ 5

1. Zespół powołany jest do obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych (jednostek obsługiwanych), dla których  Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym.

2. Realizując obsługę, o której mowa w ust. 1 Zespół nie narusza postanowień art. 10c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, działa w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Zespołu, a dyrektorem placówki oświatowej.

3. Zespół  obsługuje zadania oświatowe Gminy Kamień Krajeński, należące do kompetencji Burmistrza Kamienia Krajeńskiego, a także inne wynikające z przepisów prawa i potrzeb.

4. Szczegółowy zakres działania Zespołu określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora Zespołu.

 

 

§ 6

Zespół, w ramach wspólnej obsługi wykonuje w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości placówek oświatowych (jednostek obsługiwanych), dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym, za wyjątkiem inwentaryzacji majątku objętego spisem z natury.

 

 

§ 7

1. Pracami Zespołu kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor zarządza i reprezentuje Zespół na zewnątrz.

3. Dyrektor i pracownicy Zespołu są pracownikami samorządowymi.

4. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy  i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Zespołu.

5. Do podstawowych zadań Dyrektora Zespołu należy:

1)kierowanie Zespołem, jako zakładem pracy oraz reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

2)nadzór nad terminową, rzetelną i zgodną z prawem realizacją zadań Zespołu;

3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz porozumieniami;

4) współpraca z dyrektorami placówek w zakresie realizacji zadań oświatowych;

5)współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Kamień Krajeński oraz innymi instytucjami i organizacjami oświatowymi, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań Zespołu.

 

 

§ 8

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Zespołu określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zespołu.

 

§ 9

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved