Ewidencja placówek niepublicznych


Wpis do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
14.11.2012.

         Ogólne zasady tworzenia i działania niepublicznych form wychowania przedszkolnego

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

1.    art. 14 c, 34 c, 35 b, 89 a, 90 ust. 2 d ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami);

2.   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1080

 

Osobą prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego może być osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna. Podjęcie przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form.

 

Inne formy wychowania przedszkolnego to :

1) zespół wychowania przedszkolnego, w którym zajęcia są prowadzone w niektóre (wybrane) dni tygodnia,

2) punkt przedszkolny, w którym zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez osobę prowadzącą.

 

Inne formy wychowania przedszkolnego mogą być organizowane dla dzieci w wieku 3-5 lat, w miejscu możliwie najbliższym miejsca ich zamieszkania. Zajęcia w zespole lub punkcie mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci przez nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli.

 

Osoba prowadząca ustala w formie opisowej projekt organizacji pracy zespołu lub punktu. Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego, w czasie których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub wybrane jej części wynosi 3 godziny. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa wyżej wynosi 12 godzin.

 

Nadzór pedagogiczny nad wyżej wymienionymi formami prowadzonymi na terenie Gminy Kamień Krajeński sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

 

Lokal w którym ma być prowadzony zespół lub punkt musi zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy. Przepisy § 3 i § 4 rozporządzenia MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1080) wymienionego na wstępie, określają warunki, które musi spełniać lokal przeznaczony do prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego.

 

Warunkiem utworzenia zespołu lub punktu jest uzyskanie pozytywnych opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

 

W zajęciach zespołu lub punktu mogą brać udział rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez rodziców. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział w zajęciach powinni posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac oraz książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w zespole lub punkcie w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć zespołu lub punktu.

 

Osoba prowadząca niepubliczny zespół lub punkt przedszkolny otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę - pod warunkiem, że osoba prowadząca poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Dotacja przysługuje od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

 

Do pobrania :

1. Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego - punktu przedszkolnego /zespołu wychowania przedszkolnego

 

Czytaj całość
 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved