Młodociani pracownicy
Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia młodocianych pracowników Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
01.09.2017.

 

mbododciani.jpg

 
   DOFINASOWANIE KOSZTÓW
KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
- AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 01.09.2017 R. - NOWE DRUKI!!!

 


 

   Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

 

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe - art. 122 ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);

 

2.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.);

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 r. Nr 244, poz. 1626);

 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 232); 

 

5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz.311 z późn. zm.);

 

 

6.Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r., str. 1);

 

7.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1983 z późn. zm.). 

 

 

II. PIERWSZY KROK PRACODAWCY DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA – ZAWARCIE UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM.

 

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Kamienia Krajeńskiego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Druk zgłoszenia zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zanjduje się w części XII.

 

 

III. WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA

 

1. W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia – 8.081,00 zł

 

2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

 

IV. WALORYZACJA DOFINANSOWANIA

 

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. 

 

 

V. POMOC DE MINIMIS

 

W związku z  art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

 

VI. WARUNKI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

 

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

 

VII. TRYB SKŁADANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 

1. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania  przez młodocianego pracownika egzaminu o którym mowa w art.122 ust.1 pkt 2 ustawy z z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe).

 

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy; 

 

2) kopię dokumentu (np. umowy o pracę) potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy; 

 

3) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

 

4)kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.u. z 2014 r., poz. 232); 

 

5) kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres przygotowania zawodowego w przypadku zmiany umowy (np. umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę);

 

6) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;

 

7)aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl) lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę;

 

8) kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek;

 

9) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie (zgodnie ze wzorem) o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenie (zgodnie ze wzorem) o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 

10) wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – Dz. U. z 2014 r, poz. 1543),

 

12) w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo,

 

 

VIII. FORMA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA:

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

  

 

IX. OPŁATY:

 

Nie pobiera się opłat za postępowanie.

 

Odstępstwem od tego zapisu jest opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, która wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanowego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim nr 67 1020 1462 0000 7102 0252 3132 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach w Banku PKO BP i kasie urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku. 

 

  

 

X. TERMIN REALIZACJI WNIOSKU:

 

Zgodnie z art. 35 §3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksem postępowania administracyjnego (t.j. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.) – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

 

 

XI. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Istnieje możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w terminie  14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

XII. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, - Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, pokój nr 37, nr tel. 52/389-45-36, mail: mgzuo_kamienkrajenski@op.pl

  

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
1. Zawiadomienie o zawarciu umowy,
2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych,  
3. Oświadczenie o otrzymaniu lub nie otrzymaniu pomocy de minimis,
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 


 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved