Młodociani pracownicy
Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia młodocianych pracowników Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
27.09.2018.

 

mbododciani.jpg

 
   DOFINASOWANIE KOSZTÓW
KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
- AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 01.09.2019 R.
 - NOWE DRUKI!!!

 


 

   Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

 

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe  (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);

 

2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.); 

 

3.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362); 

 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 z późn.zm.); 

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z póżn. zm.);

  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn.zm.);  

 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014 r. w klasyfikacji zawodów na potrzebyrynku pracyoraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r., poz. 227 z późn.zm.);  

 

8.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz.311 z późn. zm.);

 

9.Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r., str. 1);

 

 

II. PIERWSZY KROK PRACODAWCY DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA – ZAWARCIE UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM.

 

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Kamienia Krajeńskiego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Druk zgłoszenia zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zanjduje się w części XII.

 

 

III. WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA

 

1. W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia – 8.081,00 zł

 

2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

 

IV. WALORYZACJA DOFINANSOWANIA

 

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. 

 

 

V. POMOC DE MINIMIS

 

W związku z  art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

 

VI. WARUNKI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

 

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

 

VII. TRYB SKŁADANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 

1. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania  przez młodocianego pracownika egzaminu o którym mowa w art.122 ust.1 pkt 2 ustawy z z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe).

 

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy; 

 

2) kopię dokumentu (np. umowy o pracę) potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy; 

 

3) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

 

4)kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.u. z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm) z wynikiem pozytywnym;

 

5) kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres przygotowania zawodowego w przypadku zmiany umowy (np. umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę);

 

6) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;

 

7) kopię świadectwa ukończenia szkoły zawodowej lub inny dokument potwierdzajacy ukończenia przez młodocianego doksztaćłenia teoretycznego;

 

8) oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmujacym bieżący rok podatkowy (obrotowy) oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe (obrotowe); 

 

9) wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – Dz. U. z 2014 r, poz. 1543),

 

10) w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje współnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplemetariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działanością prowadzoną w tej spółce, w formularzu informacji przedstawia się informacje odnoszące się do tej spółki oraz dodatkowo informacje odnoszące się do tego wspólnika albo komplementariusza: imię i nazwisko lub nazwę, adres amieszkannia albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP);

 

11) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl) lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę;

 

12) kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek;

 

13) w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo,

 

 

Wszystkie wyżej wymienione kopie dokumentów powinny być z każdej strony opatrzone klauzulą "potwierdzam za zgodność z oryginalem" lub "potwierdzam za zgodność z przedłożonym dokumentem" z datą, podpisem i pieczątką pracodawcy lub upoważnionej osoby.

 

 

 

VIII. FORMA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA:

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

  

 

IX. OPŁATY:

 

Nie pobiera się opłat za postępowanie.

 

Odstępstwem od tego zapisu jest opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, która wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanowego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim nr 85 8162 0003 0000 9292 2000 0160 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach w Banku Spółdzielczym w Więcborku i kasie urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku. 

 

  

 

X. TERMIN REALIZACJI WNIOSKU:

 

Zgodnie z art. 35 §3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksem postępowania administracyjnego (t.j. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.) – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

 

Od dnia 01.06.2017 r. w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, na podstawie art. 127a §1 i §2 kpa, strona(Wnioskodawca) może zrzec sie prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (Burmistrz Kamienia Krajeńskiego). Druk oświadczenia do pobrania.

 

Z dniem doręcznia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania (Wnioskodawcę), decyzja staje się ostateczna i prawomocna).

 

 

XI. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Istnieje możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

XII. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, - Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, pokój nr 37, nr tel. 52/389-45-36, mail: mgzuo_kamienkrajenski@op.pl, w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

  

XIII. KAUZULA INFORMACYJNA:

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, ul. Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, tel.: 523894536, 523887166.

 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

 

3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze t.j. .w celu wydania decyzji dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika z godnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm).

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 


XIV. ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
1. Zawiadomienie o zawarciu umowy,
2. Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy o pracę,  

3. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych,  
4. Oświadczenie o otrzymaniu lub nie otrzymaniu pomocy de minimis,
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

6. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (oświadczenie dostarcza się po otrzymaniu decyzji admninistracyjnej)

 


 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved