Dowożenie dzieci do szkół
Informacje dotyczące dowożenia dzieci do szkoły Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
23.10.2009.

Gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w trakcie przewozu dzieci do i ze szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka do szkoły, w obwodzie której mieszka przekracza:

 

3 km - w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych,

4 km - w przypadku uczniów klas V - VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

 

 

Uczniom niepełnosprawnym gmina zapewnia:

  • bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, bądź zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice.
  • Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka niepełnosprawnego składają pisemny wniosek o dowożenie, z podaniem imienia i nazwiska ucznia, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego oraz nazwy placówki oświatowej, do której dziecko ma być dowożone. Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.


  • Szczegółowe informacje dotyczące dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kamień Krajeński określa Zarządzenie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego 58/2010 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Kamień Krajeński.
 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved